Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2021./22.GODINI

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021./22. godini, objavljenog dana 5.4.2022. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, je izvršilo pregled pristiglih ponuda i donijelo sljedeće zaključke:

  1. Na natječaj se prijavilo ukupno 3 kandidata. Za poziciju broj 3. (učitelj engleskog jezika) nema niti jedan prijavljeni kandidat.
  2. Sve pristigle prijave su blagovremene i potpune te svi kandidati zadovoljavaju uvjete tražene natječajem i mogu pristupiti testiranju.

Testiranje (pismeni dio i intervju) će se održati dana 22.4.2022. godine u prostorijama Osnovne škole „Kaonik“, Kaonik bb, Busovača.

Pismeni ispit – 09.00 h

Intervju – 11.00 h

Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na  javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

  1. Pismeni ispit
  2. Intervju

Ispitne oblasti za pismeni ispit:

ZA NASTAVNO OSOBLJE I PEDAGOGA ŠKOLE

  1. a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04)
  2. b) Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (Sl. novine KSB/SBK, 8/05)
  3. c) Pedagoško – metodičko – didatkički oblici odgojno – obrazovnog rada

 

Pismeni ispit sastoji se od šest pitanja (po dva pitanja iz svake ispitne oblasti), a kojima se provjerava poznavanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, a koja se koncipiraju u skladu sa opisima i popisima poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakonom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta.

Vrijeme koje kandidat ima za izradu pismenog ispita je 45 minuta.

Svaki član Povjerenstva svako pitanje iz pismenog ispita može ocijeniti ocjenom od 0 do 2 boda, odnosno pismeni ispit može ocijeniti sa maksimalno 12 bodova.

Konačan broj bodova koje je kandidat ostvario na pismenom ispitnu dobiva se kao aritmetička sredina zbroja bodova svih članova Povjerenstva i on može biti maksimalno 12 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima se provodi s ciljem procjene općih osobina kandidata, vještine komuniciranja, fleksibilnosti u prihvaćanju drugačijih mišljenja, sposobnosti iznalaženja rješenja, interesa, profesionalnih ciljeva, stavova i motivacije kandidata za rad u školi, informiranosti, kao i dodatnih znanja i vještina, na osnovu čega se kandidati ocjenjuju.

Vrijeme trajanja intervjua po kandidatu je maksimalno 20 minuta.

Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja. 

Uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji je na testiranju osvojio najmanje 60% ukupnih bodova (minimalno 13.2 boda).

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 

Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će sačiniti Listu uspješnih kandidata koja sadrži za svakog kandidata broj bodova ostvaren na pismenom ispitu i broj bodova ostvaren na intervjuu, kao i ukupan broj bodova.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže Listu uspješnih kandidata. Ravnateljica predlaže kandidata s liste uspješnih kandidata, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Školski odbor.

                                                 
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

  1. Ivan Križanović – predsjednik
  2. Mladenka Marčić – član
  3. Olivera Bokunović – član
Ovaj unos je objavljen u Nekategorizirano. Bookmarkirajte stalnu vezu.