Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, 72260 BUSOVAČA, Kaonik bb
IB: 4236113250001, Tel. 030/736-055, Fax. 030/736-055, E-mail: oskaonik@gmail.com WEB – stranica : www.oskaonik.ba
______________________________________________________________
Datum: 11.12.2019.
Broj: 01-04-459/19

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04) i članka 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( br: 03-01-228/19 od 24.7.2019.god.) , te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB/SBK za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta broj:03-34-3/19-418 od 1.10.2019.god. i broj:03-34-3/19-536 od 9.12.2019.godine, Osnovna škola„Kaonik“ objavljuje:

NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj tehničke kulture – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do povratka djelatnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2020.god.
2. Učitelj prirode/biologije – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 30.6.2020.
3. Pedagog – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 30.6.2020.

Opis poslova i radnih zadataka

Za radna mjesta pod brojem 1. i 2.
• planiraju gradivo za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi
( godišnje ),
• sastavljaju pismene priprave,
• izvode nastavu u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljaju ostale stručne poslove u svezi s ovim radom,
• rade na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
• prate učenje i vladanje učenika, pomažu im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispituju i ocjenjuju uspjeh učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
• surađuju s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
• brinu se za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
• vrše dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
• rade u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
• organiziraju i sudjeluju u izvođenju školskih priredbi,
• rade na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
• prate stručnu literaturu i pedagošku literaturu,
• obvezno vode svu potrebitu pedagošku dokumentaciju,
• rade i druge poslove utvrđene programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
• Učitelj voditelj razrednog odjela ( razrednik ) u okviru obveza razrednika obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

Za radno mjesto pod brojem 3.
Neposredni pedagoški rad
1. Rad s učenicima:
• savjetodavni rad,
• sudjelovanje u upisu učenika u I razred osnovne škole i formiranje odjela,
• suradnja s odjelnom zajednicom, vijećem učenika i učeničkim organizacijama,
• pomoć učenicima u organiziranju učenja i slobodnog vremena,
• rad s učenicima sa posebnim potrebama i delikventnim ponašanjem.
2. Suradnja s nastavnicima:
• upućivanje na suvremene oblike i metode rada,
• pomoć u planiranju i pripremanju za izvođenje nastave,
• upućivanje na suvremenu stručnu literaturu,
• praćenje oglednih sati,
• pomoć nastavnicima u suradnji s roditeljima.

3. Suradnja s roditeljima:
• savjetodavni rad,
• sudjelovanje u pripremi i realiziranju roditeljskih sastanaka,
• suradnja s Vijećem roditelja i Vijećem učenika.
4. Profesionalna orijentacija:
• rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima,
• suradnja sa školama, ustanovama i organizacijama.
5. Praćenje, analiziranje i unapređivanje odgojno – obrazovnog rada:
• analiza uspjeha u učenju i vladanju te predlaganje mjera za poboljšanje,
• analiza nastave ( stanje, problemi, uspješnost ),
• pomoć i sudjelovanje u uvođenju suvremenih oblika i metoda rada u nastavi.
6. Istraživanje u praksi pedagoga
7. Poslovi planiranja i programiranja:
• sudjelovanje u programiranju rada škole i planiranju strategije razvitka škole,
• priprema tema za odjeljenske zajednice i roditeljske sastanke,
• suradnja u izradi programa rada stručnih vijeća,
• izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga,
• suradnja u izradi programa rada izvannastavnih aktivnosti učeničkih organizacija,
• pomoć i sudjelovanje u izradi planova i programa rada odjelne zajednice,
• suradnja s ravnateljem, tajnikom i knjižničarom.
8. Vođenje pedagoške dokumentacije u funkciji pedagoga:
• zabilješke o savjetodavnom radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima,
• korištenje odjelnih knjiga radi prikupljanja podataka i praćenje savjetodavnog rada s učenicima i roditeljima.
Ostali poslovi:
• rad u stručnim tijelima,
• suradnja s lokalnom zajednicom i izvanškolskim instutucijama i ustanovama,
• sudjelovanje i pomoć u odgojno – obrazovnim projektima,
• rad sa vježbanicima i pedagoško – psihološka praksa studenata pedagoških fakulteta.
Priprema za rad i stručno usavršavanje

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Za pozicije 1. i 2. – OŠ „Kaonik“
Za poziciju 3. – OŠ „Kaonik“ i PŠ Bare.
Radno vrijeme utvrđuje se rasporedom sati ( za pozicije 1. i 2. )
Radno vrijeme pedagoga škole je od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana.

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH ( Sl. novine FBiH, 26/16 ), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka.

Prednost pri zapošljavanju

1. Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta
( tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno ) ostvaren u školama u KSB ( čl.8 stavak (3) Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB ).
2. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

Obvezna dokumentacija

– Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži : ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili EMIS-web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije,
– Životopis
– Izvadak iz matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu
– Diploma o završenom fakultetu – VSS stupanj stručne spreme ili 300 ECTS bodova odgovarajuće struke.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:
– Rješenje ili potvrdu o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazani sati koje radnik obavlja u školi u KSB i sati koji nedostaju za punu nastavnu normu,
– Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme ( dokaz iz PIO/MIO ).
Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj natječaj obavezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.
Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intrevjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.
Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Način obavještavanja kandidata

Obavijesti koje će biti objavljene na www.oskaonik.ba :
– Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna sa obrazloženjem,
– Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,
– Obavijest o rezultatima pismenog ispita – najkasnije 4 sata nakon završetka ispita.
Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Odlukom o prijemu i Listom uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole isključivo poštom u roku od osam dana od dana donošenja Odluke.

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Način i rok prijave na natječaj

Prijava na natječaj podnosi se Povjerenstvu za provedbu natječaja putem pošte na adresu škole u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA NATJEČAJ”.
Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.
Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja – Ivan Križanović, predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja ( ivankrizanovic@gmail.com ).

Ovaj unos je objavljen u Obavijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.