Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj

 

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2020./21.GODINI

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./21.godini, objavljenog dana 7.10.2020. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, obaviještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju, kako će se testiranje (pismeni dio i intervju) održati dana 20.10.2020. godine u prostorijama Osnovne škole „Kaonik“, Kaonik bb, Busovača.

Pismeni ispit – 12.00

Intervju – iza 14.00 h – u dogovoru sa kandidatima

Razlog istovremenog održavanja pismenog ispita i intervjua je nužnost smanjenja frekvencije ulaska „trećih“ osoba u prostorije škole u cilju zaštite zdravlja učenika i ostalih uposlenika škole.

Lista kandidata koji mogu pristupiti testiranju te razgovoru bit će objavljena na web stranici Škole nekoliko dana prije dana testiranja. Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na  javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

 

  1. Pismeni ispit
  2. Intervju

 

Ispitne oblasti za pismeni ispit:

ZA NASTAVNO OSOBLJE I PEDAGOGA ŠKOLE

a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04 )

b) Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole ( Sl. novine KSB/SBK, 8/05 )

c) Pedagoško – metodičko – didatkički oblici odgojno – obrazovnog rada

 

ZA TAJNIKA ŠKOLE

a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04 )

b) Zakon o radu FBiH ( Sl. novine FBiH,26/16 i 89/18)

c) Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u KSB ( Sl. novine KSB, 9/20 )

 

Pismeni ispit sastoji se od šest pitanja ( po dva pitanja iz svake ispitne oblasti ), a kojima se provjerava poznavanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, a koja se koncipiraju u skladu sa opisima i popisima poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakonom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta.

Vrijeme koje kandidat ima za izradu pismenog ispita je 45 minuta.

Svaki član Povjerenstva svako pitanje iz pismenog ispita može ocijeniti ocjenom od 0 do 2 boda, odnosno pismeni ispit može ocijeniti sa maksimalno 12 bodova.

Konačan broj bodova koje je kandidat ostvario na pismenom ispitnu dobiva se kao aritmetička sredina zbroja bodova svih članova Povjerenstva i on može biti maksimalno 12 bodova.

 

Razgovor (intervju) s kandidatima se provodi s ciljem procjene općih osobina kandidata, vještine komuniciranja, fleksibilnosti u prihvaćanju drugačijih mišljenja, sposobnosti iznalaženja rješenja, interesa, profesionalnih ciljeva, stavova i motivacije kandidata za rad u školi, informiranosti, kao i dodatnih znanja i vještina, na osnovu čega se kandidati ocjenjuju.

Vrijeme trajanja intervjua po kandidatu je maksimalno 20 minuta.

Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja. 

 

Uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji je na testiranju osvojio najmanje 60% ukupnih bodova ( minimalno 13.2 boda ).

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo da popune Epidemiološki upitnik za treće osobe koje moraju ući u prostorije ustanove. Potrebno je da svi kandidati poštuju propisane mjere zaštite ( da nose zaštitnu masku, dezinficiraju obuću i ruke, drže distancu i ne kreću se po školi više nego što je to nužno ).

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 

 

Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će sačiniti Listu uspješnih kandidata koja sadrži za svakog kandidata broj bodova ostvaren na pismenom ispitu i broj bodova ostvaren na intervjuu, kao i ukupan broj bodova.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže Listu uspješnih kandidata. Ravnateljica predlaže kandidata s liste uspješnih kandidata, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Školski odbor.

                                                 
   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

  1. Ivan Križanović – predsjednik
  2. Olivera Bokunović – član
  3. Jelena Laštro – član
Ovaj unos je objavljen u Obavijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.