Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, 72260 BUSOVAČA, Kaonik bb

IB: 4236113250001, Tel. 030/736-058, Fax. 030/736-055, E-mail: oskaonik@gmail.com   Web:  oskaonik.ba

______________________________________________________________

Broj: 04-102/22

Datum: 4.4.2022.godine

 

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( br: 03-01-228/19 od 24.7.2019.god.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( 03-04-238/20 od 20.8.2020. ) ,Pravilnika o kriterijima i proceduri za proglašenje tehnološkog viška i smanjenje nastavne norme u OŠ „Kaonik“ ( broj:03-04-239/20 od 20.8.2020. ),  te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK broj: 03-30-6/22 od 28.3.2022.godine , Osnovna škola„Kaonik“ objavljuje:

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj – puna norma –  na određeno vrijeme – do 30.6.2022.god.
 2. Učitelj glazbene kulture – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2022.god.
 3. Učitelj engleskog jezika – 2 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2022.god.
 4. Učitelj informatike – 3 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka

 • planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje),
 • sastavljanje pismenih priprava,
 • izvođenje nastave u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi s ovim radom,
 • rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
 • praćenje učenja i vladanja učenika, pružanje pomoći u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
 • suradnja s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
 • briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
 • vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
 • rad u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
 • organiziranje i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi,
 • rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
 • praćenje stručne i pedagoške literature,
 • obvezno vođenje sve potrebite pedagoške dokumentacije,
 • rad i na drugim poslovima utvrđenim programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
 • Učitelj – voditelj razrednog odjela ( razrednik ), u okviru obveza razrednika, obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

 • Osnovna škola „Kaonik“ ( za pozicije 2 i 4 )
 • Područna škola Bare ( za pozicije 1 i 3)

Radno vrijeme utvrđuje se rasporedom sati.

 Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH ( Sl. novine FBiH, 26/16 ), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. 
Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka. 

Prednost pri zapošljavanju

 1. Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta ( tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno ) ostvaren u školama u KSB u okviru NPP-a u kojem je ugovor sklopljen. Ako se na natječaj prijavi više kandidata koji imaju pravo prioriteta, pravo prednosti će se utvrditi na temelju Kriterija i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u KSB –  https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju  Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

Obvezna dokumentacija

 • Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži : ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije.
 • Životopis
 • Izvadak iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diploma o završenom fakultetu:
 • Za radna mjesta od 1. do 4. – VSS ili VŠS odgovarajućeg smjera ( prema ranijim propisima ) ili 300 ECTS bodova po bolonjskom procesu.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

 • Rješenje o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaju
 • Ovjerenu bodovnu lista iz škole u kojoj je radnik proglašen tehnološkim viškom ili u kojoj je ostao bez dijela nastavne norme
 • Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme ( dokaz iz PIO/MIO ).

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj natječaj obavezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intrevjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Način obavještavanja kandidata

 Obavijesti  koje će biti objavljene na www.oskaonik.ba

– Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna sa obrazloženjem,

– Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,

– Obavijest o rezultatima pismenog ispita – najkasnije 4 sata nakon završetka ispita.

Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Odlukom o prijemu i Listom uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole, isključivo poštom ,u roku od osam dana od dana donošenja Odluke.

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Način i rok prijave na natječaj

Prijava na natječaj podnosi se Povjerenstvu za provedbu natječaja putem pošte na adresu škole u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA NATJEČAJ”.

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.

Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja – Marko Grubešić, tajnik Povjerenstva za provedbu natječaja ( markogrubesic621@gmail.com ili tel: 030/736-055 ).

                                                                         Ravnateljica škole:

                                                                                                                                   Silvana Relota

Ovaj unos je objavljen u Obavijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.