Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Obrazac poziva za organiziranje ekskurzije

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Rezultati pismenog ispita

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Datum: 14.12.2023.

REZULTATI PISMENOG ISPITA

Ime i prezime kandidata Pozicija na koju se prijavljuje Broj osvojenih bodova
1. Nikolina Batista Učitelj biologije 12
2. Alem Kozar Učitelj informatike 7,33
3. Minela Palić Učitelj matematike i informatike 10,5

 Povjerenstvo za provedbu natječaja:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Mladenka Marčić – član
 3. Olivera Bokunović – član

 

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Dopuna obavijesti

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

https://oskaonik.ba/wp-content/uploads/2023/12/3.-Natjecaj-za-popunu-upraznjenih-radnih-mjesta-2.docx

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

REZULTATI PISMENOG ISPITA

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2023.24.GODINI

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

Objavljeno u Obavijesti | Označeno sa | Komentiraj

Javni poziv – Zakup školske kuhinje

1. Javni poziv

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, 72260 BUSOVAČA, Kaonik bb

IB: 4236113250001, Tel. 030/736-058;  030/736-055, E-mail: oskaonik@gmail.com   Web:  www.oskaonik.ba

_____________________________________________________________

Broj: 04-112/23

Datum: 21.3.2023.godine

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( br: 03-01-228/19

od 24.7.2019.god.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( 03-04-238/20 od 20.8.2020. ),Pravilnika o kriterijima i proceduri za proglašenje tehnološkog viška i smanjenje nastavne norme u OŠ „Kaonik“ ( broj:03-04-239/20 od 20.8.2020. ),  te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK broj: 03-30-1/23-97 od 20.3.2023.godine , Osnovna škola„Kaonik“ objavljuje:

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Učitelj matematike – 16 sati tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2023.god.
 2. Učitelj informatike – 8 sati tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2023.god.

Opis poslova i radnih zadataka

 • planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi

( godišnje ),

 • sastavljanje pismenih priprava,
 • izvođenje nastave u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi s ovim radom,
 • rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
 • praćenje učenja i vladanja učenika, pružanje pomoći u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
 • suradnja s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
 • briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
 • vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
 • rad u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
 • organiziranje i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi,
 • rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
 • praćenje stručne i pedagoške literature,
 • obvezno vođenje sve potrebite pedagoške dokumentacije,
 • rad i na drugim poslovima utvrđenim programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
 • Učitelj – voditelj razrednog odjela ( razrednik ), u okviru obveza razrednika, obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

 • Osnovna škola „Kaonik“ ( za poziciju broj 1 )
 • Osnovna škola „Kaonik“ i Područna škola Bare ( za poziciju broj 2 )

Radno vrijeme utvrđuje se rasporedom sati.

 Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH ( Sl. novine FBiH, 26/16 ), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka.

Prednost pri zapošljavanju

 1. Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta

( tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno ) ostvaren u školama u KSB u okviru NPP-a u kojem je ugovor sklopljen. Ako se na natječaj prijavi više kandidata koji imaju pravo prioriteta, pravo prednosti će se utvrditi na temelju Kriterija i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u KSB –  https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju  Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

Obvezna dokumentacija

 • Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži : ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije.
 • Životopis
 • Izvadak iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diploma o završenom fakultetu:
 • Za radna mjesta od 1. do 2. – VSS ili VŠS odgovarajućeg smjera ( prema ranijim propisima ) ili 300 ECTS bodova po bolonjskom procesu.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

 • Rješenje o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaju
 • Ovjerenu bodovnu lista iz škole u kojoj je radnik proglašen tehnološkim viškom ili u kojoj je ostao bez dijela nastavne norme
 • Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme ( dokaz iz PIO/MIO ).

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj natječaj obavezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Način obavještavanja kandidata

Obavijesti  koje će biti objavljene na www.oskaonik.ba

– Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna sa obrazloženjem,

– Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,

– Obavijest o rezultatima pismenog ispita – najkasnije 4 sata nakon završetka ispita.

Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Odlukom o prijemu i Listom uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole, isključivo poštom ,

u roku od osam dana od dana donošenja Odluke.

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Način i rok prijave na natječaj

Prijava na natječaj podnosi se Povjerenstvu za provedbu natječaja putem pošte na adresu škole u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA NATJEČAJ”.

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.

Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja – Marko Grubešić, tajnik Povjerenstva za provedbu natječaja ( markogrubesic621@gmail.com ili tel: 030/736-055 ).

                                                                                                                                  Ravnateljica škole:

                                                                     Silvana Relota

Objavljeno u Natječaj za popunu radnih mjesta, Obavijesti | Komentiraj

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja škole

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HRCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

ŠKOLSKI ODBOR

 Broj: 04-383/22

Datum: 20.10.2022.

Na temelju članka 75. Zakona o osnovnom školstvu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB br. 11/01 i 17/04 ), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB  (”Službene novine KSB” broj: 7/19), Odluke Školskog odbora broj: 01-364/22 od 3.10.2022.godine i Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB za raspisivanje natječaja za ravnatelja broj: 03-30-1140/22 od 12.10.2022.godine, Školski odbor Osnovne škole „Kaonik“ r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Kaonik“ u Busovači na mandatni period od četiri (4) godine.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za učitelja ili pedagoga,  imati najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima,  naročito se isticati svojim radom u pedagoškoj teoriji i praksi, te imati visoku ili višu stručnu spremu.

Uz prijavu na natječaj koja sadrži relevantne osobne podatke i vlastoručni potpis, te životopis , kandidati trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike dokumenata ne starijih od šest mjeseci:

 • izvadak iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu.

Izabrani kandidat obvezan je prije stupanja na posao dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.Natječaj je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti  isključivo poštom na adresu škole:

Osnovna škola „Kaonik“, Kaonik bb, 72260 Busovača, s naznakom „Prijava na natječaj-NE OTVARATI“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će pravodobno dobiti pisanu obavijest na adresu navedenu u prijavi.

                                                                                         ŠKOLSKI ODBOR

Objavljeno u Natječaj za popunu radnih mjesta, Obavijesti | Komentiraj

Poziv roditeljima/skrbnicima djece obveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Središnja Bosna za prijavu i upis djece u Program predškole

Poziv za program predškole HNPP

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Javni poziv – zakup školske kuhinje

1. Javni poziv

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

OBAVIJEST

 

Pismeni ispit, kao dio natječajne procedure, održan je u prostorijama Škole 25.8.2022. godine s početkom u 9.00 sati.

Na ispit je pozvano sedam (7) kandidata.

Rezultati pismenog ispita

Ime i prezime kandidata Pozicija na koju se prijavljuje Broj osvojenih bodova 

 

1.      Katarina Kovačević Učitelj razredne nastave 8,66
2.      Marina Kolak Učitelj razredne nastave 7
3.      Jelena Rajić Mišković Učitelj razredne nastave 6,33
4.      Monika Kovač Učitelj razredne nastave 10,33
5.      Ana Topalović Učitelj razredne nastave 7
6.      Irena Volić Učitelj razredne nastave nije pristupila pismenom dijelu
7.      Marina Šušnja Učitelj informatike 8

 

                                                Povjerenstvo za provedbu natječaja

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2022./23.GODINI

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022./23. godini, objavljenog dana 10.8.2022. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, je izvršilo pregled pristiglih ponuda i donijelo sljedeće zaključke:

 

 1. Na natječaj se prijavilo ukupno 12 kandidata.
 2. Sve pristigle prijave su blagovremene te 10 kandidata zadovoljavaju uvjete tražene natječajem i mogu pristupiti daljnjoj proceduri.

 

Popis kandidata među kojima se provodi izborni postupak:

 

Ime i prezime kandidata Pozicija na koju se prijavljuje Napomena
1. Katarina Kovačević učitelj razredne nastave  
2. Marina Kolak učitelj razredne nastave  
3. Jelena Rajić Mišković učitelj razredne nastave  
4. Monika Kovač učitelj razredne nastave  
5. Irena Volić učitelj razredne nastave  
6. Ana Topalović učitelj razredne nastave  
7. Marina Šušnja učitelj informatike  
8. Helena Stijepić učitelj razredne nastave Kandidat se prijavljuje po pravu prioriteta – tehnološki višak
9. Anita Sajević učitelj engleskog jezika Kandidat se prijavljuje po pravu prioriteta – dopuna norme iz stalnog radnog odnosa
10. Tomislav Zovko učitelj informatike Kandidat se prijavljuje po pravu prioriteta – dopuna norme iz stalnog radnog odnosa

 

Napomena: Kandidati pod rednim brojem 8, 9 i 10 ne podliježu obvezi pismenog testiranja.

 

Popis kandidata koji ne zadovoljavaju uvjete tražene natječajem:

 

Ime i prezime kandidata Pozicija na koju se prijavljuje Napomena
1. Ena Brkić učitelj razredne nastave stručna sprema ne odgovara uvjetima propisanim natječajem
2. Ana Gluvić učitelj razredne nastave stručna sprema ne odgovara uvjetima propisanim natječajem
  

O b r a z l o ž e n j e

 

„Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole u Kantonu Središnja Bosna smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1 ) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja ( s 300 ECTS bodova )“ – Dopune nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole u KSB, Sl. novine KSB/SBK, 17/12.“

Temeljem gore navedenog smatra se da prijava gore navedenih kandidata nije potpuna kada je u pitanju stručna sprema tražena natječajem te stoga isti neće biti na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak.

U roku od tri dana od dana objave ove obavijesti, kandidati imaju mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju te eventualno podnošenje prigovora povjerenstvu za provedbu natječaja.

 

 

Testiranje (pismeni dio i intervju) će se održati dana 25.8.2022. godine u prostorijama Osnovne škole „Kaonik“, Kaonik bb, Busovača.

 

Pismeni ispit – 09.00 h

Intervju – 10.30h

 

Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na  javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

 1. Pismeni ispit
 2. Intervju

 

Ispitne oblasti za pismeni ispit:

 

ZA NASTAVNO OSOBLJE ŠKOLE

 1. a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04)
 2. b) Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (Sl. novine KSB/SBK, 8/05)
 3. c) Pedagoško – metodičko – didaktički oblici odgojno – obrazovnog rada

 

Pismeni ispit sastoji se od šest pitanja (po dva pitanja iz svake ispitne oblasti), a kojima se provjerava poznavanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, a koja se koncipiraju u skladu sa opisima i popisima poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakonom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta.

Vrijeme koje kandidat ima za izradu pismenog ispita je 45 minuta.

Svaki član Povjerenstva svako pitanje iz pismenog ispita može ocijeniti ocjenom od 0 do 2 boda, odnosno pismeni ispit može ocijeniti sa maksimalno 12 bodova.

Konačan broj bodova koje je kandidat ostvario na pismenom ispitnu dobiva se kao aritmetička sredina zbroja bodova svih članova Povjerenstva i on može biti maksimalno 12 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima se provodi s ciljem procjene općih osobina kandidata, vještine komuniciranja, fleksibilnosti u prihvaćanju drugačijih mišljenja, sposobnosti iznalaženja rješenja, interesa, profesionalnih ciljeva, stavova i motivacije kandidata za rad u školi, informiranosti, kao i dodatnih znanja i vještina, na osnovu čega se kandidati ocjenjuju.

Vrijeme trajanja intervjua po kandidatu je maksimalno 20 minuta.

Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja. 

Uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji je na testiranju osvojio najmanje 60% ukupnih bodova (minimalno 13.2 boda).

 

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 

Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će sačiniti Listu uspješnih kandidata koja sadrži za svakog kandidata broj bodova ostvaren na pismenom ispitu i broj bodova ostvaren na intervjuu, kao i ukupan broj bodova.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže Listu uspješnih kandidata. Ravnateljica predlaže kandidata s liste uspješnih kandidata, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Školski odbor.

                                                 
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Mladenka Marčić – član
 3. Olivera Bokunović – član

 

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Natječaj

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Sanitarni pregled zaposlenih

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za dostavu ponuda – sanitarni pregled

Obrazac za dostavljanje i cijenu ponude

Objavljeno u Javne nabavke | Komentiraj

ODLUKA O IZBORU

Obnova školske knjižnice – Odluka o izboru

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

OBAVIJEST

OBAVIJEST

Pismeni ispit, kao dio natječajne procedure, održan je u prostorijama Škole 22.4.2022. godine s početkom u 9.00 sati. Ispitu su pristupila sva tri (3) pozvana kandidata.

REZULTATI PISMENOG ISPITA

Ime i prezime kandidata          Pozicija na koju se prijavljuje              Broj osvojenih bodova

 1. Monika Kovač                           Učitelj razredne nastave                                   11
 2. Marina Šušnja                           Učitelj informatike                                            10      
 3.  Slaven Čović                             Učitelj glazbene kulture                                    11     

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2021./22.GODINI

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021./22. godini, objavljenog dana 5.4.2022. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, je izvršilo pregled pristiglih ponuda i donijelo sljedeće zaključke:

 1. Na natječaj se prijavilo ukupno 3 kandidata. Za poziciju broj 3. (učitelj engleskog jezika) nema niti jedan prijavljeni kandidat.
 2. Sve pristigle prijave su blagovremene i potpune te svi kandidati zadovoljavaju uvjete tražene natječajem i mogu pristupiti testiranju.

Testiranje (pismeni dio i intervju) će se održati dana 22.4.2022. godine u prostorijama Osnovne škole „Kaonik“, Kaonik bb, Busovača.

Pismeni ispit – 09.00 h

Intervju – 11.00 h

Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na  javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

 1. Pismeni ispit
 2. Intervju

Ispitne oblasti za pismeni ispit:

ZA NASTAVNO OSOBLJE I PEDAGOGA ŠKOLE

 1. a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04)
 2. b) Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (Sl. novine KSB/SBK, 8/05)
 3. c) Pedagoško – metodičko – didatkički oblici odgojno – obrazovnog rada

 

Pismeni ispit sastoji se od šest pitanja (po dva pitanja iz svake ispitne oblasti), a kojima se provjerava poznavanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, a koja se koncipiraju u skladu sa opisima i popisima poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakonom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta.

Vrijeme koje kandidat ima za izradu pismenog ispita je 45 minuta.

Svaki član Povjerenstva svako pitanje iz pismenog ispita može ocijeniti ocjenom od 0 do 2 boda, odnosno pismeni ispit može ocijeniti sa maksimalno 12 bodova.

Konačan broj bodova koje je kandidat ostvario na pismenom ispitnu dobiva se kao aritmetička sredina zbroja bodova svih članova Povjerenstva i on može biti maksimalno 12 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima se provodi s ciljem procjene općih osobina kandidata, vještine komuniciranja, fleksibilnosti u prihvaćanju drugačijih mišljenja, sposobnosti iznalaženja rješenja, interesa, profesionalnih ciljeva, stavova i motivacije kandidata za rad u školi, informiranosti, kao i dodatnih znanja i vještina, na osnovu čega se kandidati ocjenjuju.

Vrijeme trajanja intervjua po kandidatu je maksimalno 20 minuta.

Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja. 

Uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji je na testiranju osvojio najmanje 60% ukupnih bodova (minimalno 13.2 boda).

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 

Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će sačiniti Listu uspješnih kandidata koja sadrži za svakog kandidata broj bodova ostvaren na pismenom ispitu i broj bodova ostvaren na intervjuu, kao i ukupan broj bodova.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže Listu uspješnih kandidata. Ravnateljica predlaže kandidata s liste uspješnih kandidata, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Školski odbor.

                                                 
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Mladenka Marčić – član
 3. Olivera Bokunović – član
Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, 72260 BUSOVAČA, Kaonik bb

IB: 4236113250001, Tel. 030/736-058, Fax. 030/736-055, E-mail: oskaonik@gmail.com   Web:  oskaonik.ba

______________________________________________________________

Broj: 04-102/22

Datum: 4.4.2022.godine

 

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( br: 03-01-228/19 od 24.7.2019.god.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( 03-04-238/20 od 20.8.2020. ) ,Pravilnika o kriterijima i proceduri za proglašenje tehnološkog viška i smanjenje nastavne norme u OŠ „Kaonik“ ( broj:03-04-239/20 od 20.8.2020. ),  te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK broj: 03-30-6/22 od 28.3.2022.godine , Osnovna škola„Kaonik“ objavljuje:

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj – puna norma –  na određeno vrijeme – do 30.6.2022.god.
 2. Učitelj glazbene kulture – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2022.god.
 3. Učitelj engleskog jezika – 2 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2022.god.
 4. Učitelj informatike – 3 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2022.god.

Opis poslova i radnih zadataka

 • planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje),
 • sastavljanje pismenih priprava,
 • izvođenje nastave u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi s ovim radom,
 • rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
 • praćenje učenja i vladanja učenika, pružanje pomoći u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
 • suradnja s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
 • briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
 • vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
 • rad u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
 • organiziranje i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi,
 • rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
 • praćenje stručne i pedagoške literature,
 • obvezno vođenje sve potrebite pedagoške dokumentacije,
 • rad i na drugim poslovima utvrđenim programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
 • Učitelj – voditelj razrednog odjela ( razrednik ), u okviru obveza razrednika, obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

 • Osnovna škola „Kaonik“ ( za pozicije 2 i 4 )
 • Područna škola Bare ( za pozicije 1 i 3)

Radno vrijeme utvrđuje se rasporedom sati.

 Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH ( Sl. novine FBiH, 26/16 ), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. 
Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka. 

Prednost pri zapošljavanju

 1. Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta ( tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno ) ostvaren u školama u KSB u okviru NPP-a u kojem je ugovor sklopljen. Ako se na natječaj prijavi više kandidata koji imaju pravo prioriteta, pravo prednosti će se utvrditi na temelju Kriterija i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u KSB –  https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju  Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

Obvezna dokumentacija

 • Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži : ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije.
 • Životopis
 • Izvadak iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diploma o završenom fakultetu:
 • Za radna mjesta od 1. do 4. – VSS ili VŠS odgovarajućeg smjera ( prema ranijim propisima ) ili 300 ECTS bodova po bolonjskom procesu.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

 • Rješenje o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaju
 • Ovjerenu bodovnu lista iz škole u kojoj je radnik proglašen tehnološkim viškom ili u kojoj je ostao bez dijela nastavne norme
 • Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme ( dokaz iz PIO/MIO ).

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj natječaj obavezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intrevjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Način obavještavanja kandidata

 Obavijesti  koje će biti objavljene na www.oskaonik.ba

– Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna sa obrazloženjem,

– Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,

– Obavijest o rezultatima pismenog ispita – najkasnije 4 sata nakon završetka ispita.

Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Odlukom o prijemu i Listom uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole, isključivo poštom ,u roku od osam dana od dana donošenja Odluke.

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Način i rok prijave na natječaj

Prijava na natječaj podnosi se Povjerenstvu za provedbu natječaja putem pošte na adresu škole u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA NATJEČAJ”.

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.

Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja – Marko Grubešić, tajnik Povjerenstva za provedbu natječaja ( markogrubesic621@gmail.com ili tel: 030/736-055 ).

                                                                         Ravnateljica škole:

                                                                                                                                   Silvana Relota

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

UPIS DJECE U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2022./2023. GODINE

POZIV

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

PROJEKT “ZELENA REVOLUCIJA”

Osnovna škola „Kaonik“ je uključena u ekološki projekt pod nazivom “Zelena revolucija”.

Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama.

Trajanje projekta: 01.02.2022 – 31.05.2022.

Ciljna skupina: Učenici, školsko osoblje, roditelji učenika i lokalna zajednica.

Nosilac projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.

Škole će besplatno dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, koje ostaju na korištenju školama i nakon projekta, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme (pametna ploča, projektor i IT oprema za učionicu informatike). Pored navedenog, u odnosu na sakupljenu količinu e-otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili parka.

U narednim danima učenici, nastavnici i roditelji dobit će detaljnije informacije o sudjelovanju u projektu.

Pozivamo učenike ( bivše i sadašnje ), djelatnike škole, roditelje i lokalnu zajednicu da nam pruže podršku u provedbi ovog projekta.

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Pedagoško savjetovalište “Familia”

 

Obiteljsko okruženje je važno, ali ne i dovoljno za formiranje kompetentnog roditeljstva i razvoja adekvatnih odgovora na sve veći broj pitanja što ih nameću životne situacije u kojima se nalaze sadašnji mladi roditelji. Pedagoško obrazovanje roditelja potrebno je svim roditeljima bez obzira na njihovu opću kulturu i profesiju.

 
 

”Ako želimo pomoći djeci, onda prvo trebamo pomoći njihovim roditeljima.”

Početna

Objavljeno u Za roditelje | Komentiraj

Školski list novinarske sekcije

Školski list – Dječji um

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Javni poziv – zakup školske kuhinje

Javni poziv

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Početak škole

Početak škole

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Kalendar rada za školsku godinu 2021./2022.

Kalendar rada

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Upis djece u prvi razred – poziv

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

Kaonik bb, 72260 Busovača

Telefon / fax škole: 030/736-058, 030/736-055

www.oskaonik.ba

email: oskaonik@gmail.com

Broj: 07-82/21

Datum: 12.4.2021.

 

POZIV

 ZA PRIJAVU I UPIS DJECE U PRVI RAZRED

 

Obavještavamo roditelje/staratelje koji imaju djecu doraslu za upis u prvi razred školske 2021./22. godine da će se upis u Osnovnoj školi “Kaonik” vršiti na sljedeći način:

 1. Školski obveznici su sva djeca koja do 1.lipnja 2021.godine navršavaju šest godina života. Uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja i preporuke Povjerenstva za upis učenika u prvi razred, te uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, može se dopustiti da obavezno školovanje počne jednu godinu ranije ili kasnije, ako je to u najboljem interesu djeteta.
 2. Upis djece će se vršiti od 12.4. do 30.4.2021. godine. S ciljem zaštite zdravlja djece, roditelja/staratelja i ostalih sudionika procesa upisa učenika, prijave djece za upis vršit će se putem maila ( oskaonik@gmail.com ), putem pošte ( na gore navedenu adresu škole ) ili pozivom na broj telefona ( 063/104-828, Mladenka Marčić, pedagoginja ).
 3. Za prijavu je dovoljno popuniti podatke iz Upisnog lista koji je u prilogu ovog poziva i dostaviti ga na jedan od ponuđenih načina.
 4. U prilogu ovog poziva je i obrazac zahtjeva za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole koji mogu popuniti roditelji/staratelji djece koja nisu školski obveznici, a koji žele da im djeca budu upisana u prvi razred u školskoj 2021./22.godini.
 5. O terminima dostavljanja ostale dokumentacije ( rodni list, liječničko uvjerenje ) škola će blagovremeno obavijestiti roditelje/staratelje kada se za to steknu uvjeti.

 

 

U prilogu poziva:

Upisni-list-I.-razred

Zahtjev-za-prijevremeni-upis-u-prvi-razred

 

                                                                                                             R a v n a t e l j i c a:

                                                                                                                 Silvana Relota

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Program predškole

Program predškole – poziv roditeljima/starateljima

Prijavni obrazac

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Ispisana prva, povijesna potvrda o uspjehu u školi iz SUMIT Matice

U Osnovnoj školi “Kaonik” u općini Busovača u Srednjobosanskoj županiji učeniku šestog razreda uručena je potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta, prva takva ispisana iz SUMIT Matice, piše Večernji list BiH.

Na ovaj način Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru – SUMIT osigurao je tehničke preduvjete za početak druge faze procesa digitalne transformacije obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u kojima se nastava izvodi na hrvatskom jeziku.

Unaprjeđenje nastave

– Kao dugogodišnji razrednik i nastavnik, smatram da je aktiviranje SUMIT Matice jako važan korak k unaprjeđenju onog dijela nastavničkog posla koji se tiče vođenja pedagoške dokumentacije. Vrlo važnu ulogu u cijelom ovom procesu odradili smo i mi, školski koordinatori, jer smo svakodnevno slali povratne informacije i strpljivo, iz dana u dan, testirali ovu platformu.

Kao školskom koordinatoru, u mnogim su mi stvarima pomogli kolege razrednici te ravnateljica škole, a rezultat ove suradnje je i završen proces osposobljavanja SUMIT Matice u našoj školi – kazao je Ivan Križanović, nastavnik iz busovačke Osnovne škole “Kaonik”.

Digitalnu transformaciju obrazovanja provodi Koordinacija ministara obrazovanja, znanosti, kulture i sporta županija u kojima se nastavni planovi i programi izvode na hrvatskom jeziku u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru.

Podsjećamo, 29. svibnja 2018. godine održana je III. klauzura Sveučilišta u Mostaru pod nazivom “Digitalna transformacija obrazovanja” na kojoj je donesena odluka da će SUM raditi na digitalizaciji cijele vertikale obrazovanja, a 11. veljače prošle godine Hrvatski narodni sabor BiH donosi odluku da sve osnovne i srednje škole koje nastavne planove i programe izvode na hrvatskom jeziku trebaju započeti sudjelovanje u projektu digitalizacije u organizaciji SUMIT-a.

Pilot-projekt

Pojavom pandemije COVID-19 ovaj proces znatno je ubrzan jer je postalo jasno da digitalna transformacija nije samo poželjna nego i nužna u ovim izazovnim vremenima.

Sinergijom Sveučilišta u Mostaru i Koordinacije ministara potpisani su sporazumi o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno -obrazovnog sustava koje je potpisao rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić s premijerom Hercegbosanske županije Ivanom Jozićem 18. rujna 2020., premijerom Posavske županije Đurom Topićem 12. listopada 2020., načelnicima Usore i Žepča Zvonimirom Anđelićem i Matom Zovkom u prosincu 2020., premijerom Zapadnohercegovačke županije Zdenkom Ćosićem 16. prosinca 2020. te Bojanom Domićem, ministrom obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Srednjobosanske županije, 23. prosinca 2020.

Uskoro se očekuje i potpisivanje sporazuma s Vladom Hercegovačko-neretvanske županije.

Proces digitalne transformacije obrazovanja nastavlja se i u ovoj, 2021. godini, kada je u trećoj fazi planirana implementacija SUMIT Dnevnika u školama koje su se prijavile za sudjelovanje u pilot-projektu eDnevnika.

Od 135 škola koje sudjeluju u ovom procesu, 23 su se prijavile za pilot-projekt eDnevnika u drugom polugodištu.

Izvor: https://grad-busovaca.com/ 

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Božićne čestitke učenika PŠ Bare

♥ Božićna čestitka učenika 3.razreda: Frane, Rafaela, Haruna i Predraga

Priredila učiteljica Karolina Radošević

 

Božićna čestitka učenika 1.razreda: Eme, Ilme, Merjem, Dorijana i Jakova

Objavljeno u Karolina Radošević | Komentiraj

Božićna čestitka 3 razreda Bare

Božićna čestitka učenika 3. razreda: Marije, Ane, Saime, Lucije i Jelene.

Pripremila učiteljica Karolina Radošević

Objavljeno u Karolina Radošević | Komentiraj

Božićna čestitka učenika 3.razreda

Objavljeno u Biljana Jerkić | Komentiraj

Božićna čestitka učenika 1. razreda

Božićna čestitka učenika 1. razreda: Lana, Matej, Filip M., Filip B., Marko i Ante

Pripremila učiteljica Olivera Bokunović

Objavljeno u Olivera Bokunović | Komentiraj

Čestitka učenika 4. razreda Kaonik

Božićna čestitka učenika 4. : Anje, Ines, Luke i Sandra, sa klavirskom pratnjom Sebastijana Plavčića. Pripremila učiteljica Olivera Bokunović

 

Objavljeno u Olivera Bokunović | Komentiraj

Božićna čestitka 2. razreda PŠ Bare

Božićna čestitka učenika 2. razreda Područne škole Bare: Sumeje, Hane i Stjepana

Pripremila učiteljica Monika Kovač

Objavljeno u Anita Budić | Komentiraj

Božićna čestitka učenika 5. razreda

Božićna čestitka učenika 5. razreda: Matije i Andreja. Pripremila učiteljica Biljana Ivanković  

Objavljeno u Biljana Jerkić | Komentiraj

Božićna čestitka učenika 5. razreda

 Božićna čestitka učenica 5. razreda: Katje i Marije. Pripremila učiteljica Biljana Ivanković

Objavljeno u Biljana Jerkić | Komentiraj

Božićna čestitka učenika 5. razreda

Božićna čestitka učenika 5. razreda PŠ “Bare” : Marte, Lane, Monike, Luke, Noe, Filipa, Enijada i Valentina

Pripremila učiteljica Monika Kovač

Objavljeno u Anita Budić | Komentiraj

Božićna čestitka učenika 4. razreda

Božićna čestitka učenika 4. razreda: Ines, Anje, Luke, Sebastijana i Sandra. Pripremila učiteljica Olivera Bokunović

Objavljeno u Olivera Bokunović | Komentiraj

Božićna čestitka učenika 9. razreda

Čestitku priredili učenici 9. razreda – Antonela, Jelena i Robert, zajedno sa nastavnicom Martinom Halilović

Objavljeno u Hrvatski jezik | Komentiraj

Oh, Christmas tree

Pjesma “Oh, Christmas tree”, izvode učenici 4. razreda, pripremio nastavnik Ivan Križanović

Objavljeno u Engleski jezik | Komentiraj

Rezultati pismenog ispita

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Datum: 22.10.2020.

 

REZULTATI PISMENOG ISPITA

Ime i prezime kandidata Pozicija na koju se prijavljuje Broj osvojenih bodova
1. Monika Kovač Učitelj razredne nastave 10,33
2. Magdalena Pranjković Učitelj hrvatskog jezika 6,33
3. Ivan Volić Učitelj hrvatskog jezika 8,33
4. Slađana Vidak Učitelj hrvatskog jezika 8
5. Martina Halilović Učitelj hrvatskog jezika 10,5
6. Marin Bošnjak Učitelj hrvatskog jezika 9,17
7. Slaven Čović Učitelj glazbene kulture 11
8. Marina Šušnja Učitelj informatike 8,83
9. Martina Buzuk Učitelj prirode / biologije 11
10. Tanja Marković Učitelj tehničke kulture Dopuna norme – ne podliježe obvezi testiranja
11. Magdalena Marić Pedagog škole 11,5
12. Sanja Križanović Tajnik škole 12
13. Marko Grubešić Tajnik škole 11,83
14. Armin Bašić Tajnik škole Nije pristupio pismenom ispitu.

 

            Obavijest o prijemu u radni odnos odabranog kandidata, svi kandidati sa Liste uspješnih kandidata dobit će putem pošte.

                                              

   Povjerenstvo za provedbu natječaja:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Olivera Bokunović – član
 3. Jelena Laštro – član
Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Popis kandidata koji mogu pristupiti testiranju

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

POPIS KANDIDATA KOJI MOGU PRISTUPITI TESTIRANJU

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./21.godini, objavljenog dana 7.10.2020. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, obavještava kandidate da će se testiranje obaviti u četvrtak, 22.10.2020.godine s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo poništava svoju odluku kojom se kandidati koji su jedini prijavljeni na pojedina radna mjesta oslobađaju testiranja. Razlog poništenja odluke je saznanje da svi prijavljeni kandidati, koji zadovoljavaju uvjete natječaja, moraju proći svu natječajnu proceduru. Stoga, da bi svi kandidati imali vremena da se pripreme, testiranje se zakazuje za četvrtak, 22.10.2020.godine.

 

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju:

R.br. Ime i prezime kandidata Pozicija za koju se prijavljuje
1.        Monika Kovač Učitelj razredne nastave
2.        Magdalena Pranjković Učitelj hrvatskog jezika
3.        Ivan Volić Učitelj hrvatskog jezika
4.        Slađana Vidak Učitelj hrvatskog jezika
5.        Martina Halilović Učitelj hrvatskog jezika
6.        Marin Bošnjak Učitelj hrvatskog jezika
7.        Slaven Čović Učitelj glazbene kulture
8.        Marina Šušnja Učitelj informatike
9.        Martina Buzuk Učitelj prirode / biologije
10.    Tanja Marković Učitelj tehničke kulture
11.    Magdalena Marić Pedagog škole
12.    Sanja Križanović Tajnik škole
13.    Marko Grubešić Tajnik škole
14.    Armin Bašić Tajnik škole

 

Kaonik, 19.10.2020.

                                              
   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Olivera Bokunović – član
 3. Jelena Laštro – član
Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Obavijest kandidatima koji mogu pristupiti testiranju

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

POPIS KANDIDATA KOJI MOGU PRISTUPITI TESTIRANJU

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./21.godini, objavljenog dana 7.10.2020. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, je izvršilo pregled pristiglih ponuda i donijelo sljedeće zaključke:

 1. Na natječaj se prijavilo ukupno 14 kandidata. Za poziciju broj 4. ( učitelj engleskog jezika ) nema niti jedan prijavljeni kandidat.

Sve pristigle ponude su blagovremene i potpune i svi kandidati zadovoljavaju uvjete tražene natječajem.

 1. Kandidati koji mogu pristupiti testiranju zakazanom za 20.10.2020.godine s početkom u 12.00 sati:
R.br. Ime i prezime kandidata Pozicija za koju se prijavljuje
1.        Magdalena Pranjković Učitelj hrvatskog jezika
2.        Ivan Volić Učitelj hrvatskog jezika
3.        Slađana Vidak Učitelj hrvatskog jezika
4.        Martina Halilović Učitelj hrvatskog jezika
5.        Marin Bošnjak Učitelj hrvatskog jezika
6.        Sanja Križanović Tajnik škole
7.        Marko Grubešić Tajnik škole
8.        Armin Bašić Tajnik škole

 

 1. Kandidati koji su se prijavili na druge pozicije oslobađaju se testiranja iz sljedećih razloga:
 2. Na sve pozicije tražene natječajem izuzev učitelja hrvatskog jezika i tajnika škole, prijavio se samo po jedan kandidat ( osim za poziciju broj 4 ).
 3. Prijavljeni kandidati su blagovremeno podnijeli prijave, prijave su potpune i zadovoljeni su svi uvjeti traženi natječajem.

Kandidati koji se oslobađaju testiranja bit će automatski uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

 

Kaonik, 16.10.2020.

                                             
   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Olivera Bokunović – član
 3. Jelena Laštro – član
Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj

 

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2020./21.GODINI

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./21.godini, objavljenog dana 7.10.2020. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, obaviještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju, kako će se testiranje (pismeni dio i intervju) održati dana 20.10.2020. godine u prostorijama Osnovne škole „Kaonik“, Kaonik bb, Busovača.

Pismeni ispit – 12.00

Intervju – iza 14.00 h – u dogovoru sa kandidatima

Razlog istovremenog održavanja pismenog ispita i intervjua je nužnost smanjenja frekvencije ulaska „trećih“ osoba u prostorije škole u cilju zaštite zdravlja učenika i ostalih uposlenika škole.

Lista kandidata koji mogu pristupiti testiranju te razgovoru bit će objavljena na web stranici Škole nekoliko dana prije dana testiranja. Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na  javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

 

 1. Pismeni ispit
 2. Intervju

 

Ispitne oblasti za pismeni ispit:

ZA NASTAVNO OSOBLJE I PEDAGOGA ŠKOLE

a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04 )

b) Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole ( Sl. novine KSB/SBK, 8/05 )

c) Pedagoško – metodičko – didatkički oblici odgojno – obrazovnog rada

 

ZA TAJNIKA ŠKOLE

a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04 )

b) Zakon o radu FBiH ( Sl. novine FBiH,26/16 i 89/18)

c) Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u KSB ( Sl. novine KSB, 9/20 )

 

Pismeni ispit sastoji se od šest pitanja ( po dva pitanja iz svake ispitne oblasti ), a kojima se provjerava poznavanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, a koja se koncipiraju u skladu sa opisima i popisima poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakonom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta.

Vrijeme koje kandidat ima za izradu pismenog ispita je 45 minuta.

Svaki član Povjerenstva svako pitanje iz pismenog ispita može ocijeniti ocjenom od 0 do 2 boda, odnosno pismeni ispit može ocijeniti sa maksimalno 12 bodova.

Konačan broj bodova koje je kandidat ostvario na pismenom ispitnu dobiva se kao aritmetička sredina zbroja bodova svih članova Povjerenstva i on može biti maksimalno 12 bodova.

 

Razgovor (intervju) s kandidatima se provodi s ciljem procjene općih osobina kandidata, vještine komuniciranja, fleksibilnosti u prihvaćanju drugačijih mišljenja, sposobnosti iznalaženja rješenja, interesa, profesionalnih ciljeva, stavova i motivacije kandidata za rad u školi, informiranosti, kao i dodatnih znanja i vještina, na osnovu čega se kandidati ocjenjuju.

Vrijeme trajanja intervjua po kandidatu je maksimalno 20 minuta.

Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja. 

 

Uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji je na testiranju osvojio najmanje 60% ukupnih bodova ( minimalno 13.2 boda ).

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo da popune Epidemiološki upitnik za treće osobe koje moraju ući u prostorije ustanove. Potrebno je da svi kandidati poštuju propisane mjere zaštite ( da nose zaštitnu masku, dezinficiraju obuću i ruke, drže distancu i ne kreću se po školi više nego što je to nužno ).

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 

 

Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će sačiniti Listu uspješnih kandidata koja sadrži za svakog kandidata broj bodova ostvaren na pismenom ispitu i broj bodova ostvaren na intervjuu, kao i ukupan broj bodova.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže Listu uspješnih kandidata. Ravnateljica predlaže kandidata s liste uspješnih kandidata, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Školski odbor.

                                                 
   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Olivera Bokunović – član
 3. Jelena Laštro – član
Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, 72260 BUSOVAČA, Kaonik bb

IB: 4236113250001, Tel. 030/736-058, Fax. 030/736-055, E-mail: oskaonik@gmail.com   Web stranica: www.oskaonik.ba

 

Datum: 6.10.2020.

Broj: 01-04-307/20

 

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( br: 03-01-228/19 od 24.7.2019.god.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( 03-04-238/20 od 20.8.2020. ) ,Pravilnika o kriterijima i proceduri za proglašenje tehnološkog viška i smanjenje nastavne norme u OŠ „Kaonik“ ( broj:03-04-239/20 od 20.8.2020. ),  te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK broj: 03-30-3/20 od 25.8.2020.god. i 03-30-3/20-191 od 5.10.2020.god. , Osnovna škola„Kaonik“ objavljuje:

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Učitelj razredne  nastave – 1 izvršitelj – puna norma –  na određeno vrijeme – do 30.6.2021.god.
 2. Učitelj hrvatskog jezika – 1 izvršitelj – puna norma – na neodređeno vrijeme
 3. Učitelj glazbene kulture  – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2021.god.
 4. Učitelj engleskog jezika – 2 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2021.god.
 5. Učitelj informatike –  4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2021.god.
 6. Učitelj prirode/biologije– 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 27.1.2021.god.
 7. Učitelj tehničke kulture – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do povratka djelatnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2021.god.
 8. Pedagog – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme – na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 15.1.2021.god.
 9. Tajnik – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme – na neodređeno vrijeme

 

 

Opis poslova i radnih zadataka

Za radna mjesta od 1. do 7.

 • planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi ( godišnje ),
 • sastavljanje pismenih  priprava,
 • izvođenje nastave u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi s ovim radom,
 • rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
 • praćenje učenja i vladanja učenika, pružanje pomoći u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha  učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
 • suradnja s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
 • briga  za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
 • vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
 • rad u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
 • organiziranje  i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi,
 • rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
 • praćenje stručne i pedagoške literature,
 • obvezno vođenje sve potrebite pedagoške dokumentacije,
 • rad i na drugim poslovima utvrđenim programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
 • Učitelj – voditelj razrednog odjela ( razrednik ), u okviru obveza razrednika, obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

Za radno mjesto broj 8.

 Neposredni pedagoški rad

 1. Rad s učenicima:
 • savjetodavni rad,
 • sudjelovanje u upisu učenika u I razred osnovne škole i formiranje odjela,
 • suradnja s odjelnom zajednicom, vijećem učenika i učeničkim organizacijama,
 • pomoć učenicima u organiziranju učenja i slobodnog vremena,
 • rad s učenicima sa posebnim potrebama i delikventnim ponašanjem.
 1. Suradnja s nastavnicima:
 • upućivanje na suvremene oblike i metode rada,
 • pomoć u planiranju i pripremanju za izvođenje nastave,
 • upućivanje na suvremenu stručnu literaturu,
 • praćenje oglednih sati,
 • pomoć nastavnicima u suradnji s roditeljima.
 1. Suradnja s roditeljima:
 • savjetodavni rad,
 • sudjelovanje u pripremi i realiziranju roditeljskih sastanaka,
 • suradnja s Vijećem roditelja i Vijećem učenika.
 1. Profesionalna orijentacija:
 • rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima,
 • suradnja sa školama, ustanovama i organizacijama.
 1. Praćenje, analiziranje i unapređivanje odgojno – obrazovnog rada:
 • analiza uspjeha u učenju i vladanju te predlaganje mjera za poboljšanje,
 • analiza nastave ( stanje, problemi, uspješnost ),
 • pomoć i sudjelovanje u uvođenju suvremenih oblika i metoda rada u nastavi.
 1. Istraživanje u praksi pedagoga
 2. Poslovi planiranja i programiranja:
 • sudjelovanje u programiranju rada škole i planiranju strategije razvitka škole,
 • priprema tema za odjeljenske zajednice i roditeljske sastanke,
 • suradnja u izradi programa rada stručnih vijeća,
 • izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga,
 • suradnja u izradi programa rada izvannastavnih aktivnosti učeničkih organizacija,
 • pomoć i sudjelovanje u izradi planova i programa rada odjelne zajednice,
 • suradnja s ravnateljem, tajnikom i knjižničarom.
 1. Vođenje pedagoške dokumentacije u funkciji pedagoga:
 • zabilješke o savjetodavnom radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima,
 • korištenje odjelnih knjiga radi prikupljanja podataka i praćenje savjetodavnog rada s učenicima i roditeljima.

Ostali poslovi:

 • rad u stručnim tijelima,
 • suradnja s lokalnom zajednicom i izvanškolskim instutucijama i ustanovama,
 • sudjelovanje i pomoć u odgojno – obrazovnim projektima,
 • rad sa vježbanicima i pedagoško – psihološka praksa studenata pedagoških fakulteta.

Priprema za rad i stručno usavršavanje

Za radno mjesto broj 9.

 Tajnik škole u okviru 40 – satnog radnog tjedna obavlja radne zadaće iz domene administrativno-pravnih te financijsko-računovodstvenih poslova ( iz razloga što škola zbog malog broja odjela nema pravo na radno mjesto administrativni djelatnik ):

 • sudjelovanje u koncipiranju i izradi programa rada, izvješća, informacija, analiza, statističkih podataka škole i njihovo uvođenje u informatički program škole, suradnja s ravnateljem škole, pedagogom, knjižničarom, nastavnicima i učenicima te lokalnom zajednicom,
 • praćenje i realiziranje programa rada, praćenje propisa na području osnovnog školstva i odgoja i zakonskih propisa radi primjene i dogradnje normativnih akata škole,
 • prijava i odjava djelatnika, evidencija o radnom vremenu, vođenje evidencije o učenicima koji dolaze iz drugih škola ( prijevodnica i izvješća, izdavanje potvrdnica i uvjerenja, preslika svjedodžbi, upis učenika u prve razrede ,evidencija i dokumentacija o učenicima koji se koriste prijevozom ),
 • skrbljenje o općim uvjetima za nesmetan rad škole ( osvjetljenje, grijanje, popravke, održavanje i sl. )
 • organiziranje rada i nadzor nad radom tehničkog i pomoćnog osoblja škole te obavljanje drugih stručnih propisa po nalogu ravnatelja škole i tijela upravljanja škole,
 • poslovi organiziranja zdravstvene zaštite i osiguranja učenika i zaposlenih u školi,
 • obavljanje  poslova ažuriranja i čuvanja pismohrana i ostale dokumentacije škole,
 • sudjelovanje kod izrade financijskog plana i praćenje njegove realizacije,
 • izrada polugodišnjeg  i završnog obračuna,
 • izrada analize poslovanja i obrazaca za statistička istraživanja ,
 • obavljanje  svih financijskih poslova,
 • praćenje propisa u okviru računovodstveno-financijskog poslovanja ,
 • priprema izvješća o financijskom poslovanju škole za tijela upravljanja, Ministarstvo i Vladu KSB,
 • izrada mjesečnih  izvješća o poslovanju škole,
 • obračun plaća,
 • zavođenje i kontrola ulaznih računa
 • vođenje evidencije  ulaznih i izlaznih računa,
 • obračun amortizacije i revalorizacije nabavljenih osnovnih sredstava,
 • sravnjavanja stanja nakon izvršenog godišnjeg popisa, odnosno inventure,
 • knjiženje po analitici,
 • uplate i isplate preko blagajne,
 • vođenje  blagajničkog dnevnika,
 • pisanje virmanskih  naloga za plaće,
 • obavljanje  i ostalih poslova vezanih  za blagajničke poslove, sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
 • vršenje obračuna i isplate vanjskim suradnicima, uz svu potrebitu dokumentaciju,
 • izrada obrazaca M-4, te izdavanje potvrde o plaći i vremenu staža osiguranja za uposlenike,
 • vođenje  sve  potrebite dokumentacije za prijavu poreza uposlenika i suradnja s Poreznom upravom u obavljanju poslova,
 • obavljanje  i svih drugih poslova po nalogu ravnatelja , odnosno poslova koji su po prirodi posla poslovi financijskog djelatnika.

Nastavi čitati

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Vidimo se na jesen ;-)

Dragi naši učenici, radujemo vam se u novoj školskoj godini!

Objavljeno u Događanja | Komentiraj

Kašteli i fra Anđeo Zvizdović

Kašteli su mjesto na planini Zahor, na kome se nalaze ostatci srednjovijekovnih građevina iz vremena bosanskog kraljevstva. Sagradili su ih franjevci, a koristili su ih kao prostor za molitvu. U današnje vrijeme, vidljive ostatke građevina čine tri veće prostorije mogućeg kapaciteta 40 do 50 ljudi, smještene duboko u stjenovitom dijelu planine Zahor.

Kašteli

Kašteli se nalaze na nadmorskoj visini 1.158 m, na tromeđi između Busovače, od koje su udaljeni oko 20 km, Fojnice oko 10 km i Kiseljaka oko 30 km.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je 2017. godine povijesno područje – Stari grad Kašteli, koje katastarski pripada općini Kiseljak, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Izgled Kaštela danas (snimka dronom)

[ngg src=”galleries” ids=”7″ exclusions=”55,57″ display=”basic_thumbnail” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”300″ thumbnail_height=”220″ show_slideshow_link=”0″]

Događaji nakon 21. svibnja 1463. godine, pada kraljevskog grada Bobovca

Za vrijeme osmanskog osvajanja Bosne u svibnju 1463. godine, franjevci na čelu sa fra Anđelom Zvizdovićem bili su se sklonili u Kaštele. Upravo odatle krenuo je fra Anđeo Zvizdović na polje Milodraž susresti se sa sultanom Mehmedom II. Osvajačem. U to vrijeme sultan se sa svojom vojskom bio utaborio na polju Milodraž, smještenom u podnožju planine Zahor, između Busovače i Kiseljaka. Sultana Mehmeda II., koji je deset godina ranije (29. svibnja 1453.g.) pokorio i bizantsku prijestolnicu – Carigrad, fra Anđeo moli da bosanskim franjevcima, pa tako i njihovom narodu, dopusti ostanak u svojoj domovini i u svojoj vjeri. Sultan pristaje udovoljiti molbi fra Anđela Zvizdovića, te 28. svibnja 1463. godine izdaje povelju – Ahdnamu, kojom dopušta bosanskim franjevcima, a preko njih i narodu, da slobodno ostanu i  ispovijedaju katoličku vjeru u njegovom carstvu.
Dokument Ahdname čuva se u franjevačkom samostanu Duha Svetoga u Fojnici.


Ahdnama
Tekst Ahdname

Milodraž
Dokumentarni film o Ahdnami

O fra Anđelu Zvizdoviću

Fra Anđeo Zvizdović, Crkva Svetog Ante u Busovači

Fra Anđeo Zvizdović je rođen oko 1420. godine u selu Zvizde, u okolici današnjeg G.Vakufa-Uskoplja, pa odatle i prezime Zvizdović.
Za vrijeme pada Bosne pod Osmansko carstvo 1463. godine, bio je poglavar Bosanske franjevačke kustodije.
Umro je 7. lipnja 1498. godine u Fojnici, a njegov grob danas se nalazi u crkvi Duha Svetoga u Fojnici.
Franjevački red je fra Anđela proglasio blaženim, a spomendan mu se slavi 7. lipnja.
Fra Filip Lastrić, provincijal Bosne Srebrene od 1741. do 1745. godine, bilježi: „O njemu (fra Anđelu) u martirologiju Reda za dan 7. lipnja stoji ova pohvala: U Fojnici, u Bosni Srebrenoj, (spomen) blaženog Anđela iz Vrhbosne … koji …i mnogo tisuća nevijernika Kristu obrati, a poslije smrti mnogim se čudesima proslavi.“ (Pregled starina Bosanske provincije, Ancona 1776.g.)

Iz predmeta Povijest – srednjovijekovna Bosna, gradivo VII. razreda, tekst “O fra Anđelu Zvizdoviću” priredila učenica Jelena Vuleta

Objavljeno u Za učenike | Komentiraj

Vjeroučiteljica Danijela i učenici III. razreda na SUM TV

Pogledajte na SUM TV Nastavi čitati

Objavljeno u Događanja | Označeno sa , , | Komentiraj

Nastava na daljinu iz predmeta Biologija, 6. razred

Pogledajte kako su učenici 6. razreda uspješno riješili zadatke iz predmeta Biologija 🙂

Objavljeno u Događanja | Komentiraj

Poziv za prijavu i upis djece u prvi razred

Upisni list I. razred

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

OBAVIJEST

O B A V I J E S T

I.

Zaključkom Vlade KSB broj:01-41-290/2020 od 27.3.2020.godine, obustava redovitog nastavnog procesa produžava se do daljnjeg.

II.

Nastavlja se program škole na daljinu na način utvrđen na sjednicama stručnih aktiva škole, dakle putem web stranice škole oskaonik.ba.

III.

Škola na daljinu ima svoje prednosti koje se očituju kroz dostupnost, fleksibilnost, mogućnost korištenja različitih medija i sl. ali ima i svoje nedostatke kao što je nedostatak komunikacije s učenicima, tj. izostanak osobnog kontakta između nastavnika i učenika što utječe na samu motivaciju za rad učenika i kvalitetu stečenog znanja. S ciljem ublažavanja navedenih nedostataka, škola će aktivirati rad stručnog suradnika – pedagoga, i njegove stručne kompetencije učiniti dostupnim učenicima, roditeljima i nastavnicima na web stranici škole, na traci izbornika, pod nazivom KUTAK ZA PEDAGOGA.

Pedagog škole je dužan uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije biti dostupan učenicima, roditeljima i nastavnicima, te raditi na izradi kvalitetnih smjernica i koordinirati između učenika/roditelja i nastavnika u slučaju pojave određenih teškoća ( npr. opterećenost učenika… ).

IV.

S ciljem što veće transparentnosti, ali i pružanja podrške nastavnom i stručnom kadru, sva pitanja koja se ne tiču direktno nastave i koja nisu u domenu škole, učenici i roditelji mogu zatražiti putem e-mail adrese: ucenjenadaljinuksb@gmail.com ili putem facebook stranice Učenje na daljinu SBK – KSB, koju je Ministarstvo kreiralo kako bi bilo na raspolaganju učenicima i njihovim roditeljima.

                                                                                                                        R a v n a t e l j i c a

                                                                                                                         Silvana Relota

 

 

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Obavijest o prestanku nastave u školi

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Plan nabava za 2020. godinu

Kliknite za uvećani pregled

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Kako izgraditi samopouzdanje kod djeteta?

Dragi roditelji često se dovedete u situacije gdje vam se dijete povuče, odbija komunicirati, odbija socijalizaciju i svoje vršnjake, a vi zapravo ne znate koje korake poduzeti?

Glavni zadatak vas kao roditelja je prije svega vaše dijete odgojiti u odgovornu, zrelu,  emocionalno – stabilnu ličnost, a da bi se dijete uopće razvilo u takvu osobu, potrebno je da se razvije dobra slika o sebi i samopouzdanje, da prihvati sebe. To se može dogoditi jedino uz bezuvjetnu ljubav, podršku i prihvaćanje od strane roditelja. Dijete koje nema ljubav i podršku teško će se nositi sa kritikama izvan obitelji, teško podnose neuspjeh i teže ostvaruju svoje potencijale.

Roditelji su glavni i osnovni uzori po kojemu će djeca stvarati svoju sliku o svijetu u kojemu žive. Oni roditelji koji svoju djecu pozitivno i „ zdravo “ motiviraju, pomažu im da postanu fleksibilni, kompetentni i odgovorni. To je zapravo motiviranje bez postavljanja pretjeranih zahtjeva i bez pretjeranog kritiziranja.

Većina roditelja kada dijete učini nešto dobro, poput pospremanja igračaka, kreveta, samo se sjeti oprati zube i slično tomu, to podrazumijeva „ zdravo za gotovo“, odnosno da je to sasvim normalno i da to trebaju uraditi. U tim situacijama roditelji zaborave dati pohvalu djetetu a čak roditelji to znaju i ne primijetiti. Nasuprot tomu, ukoliko dijete ne izvrši svoje neke date obveze, ili pak učini nešto što nije smjelo, trebalo, roditelji odmah reagiraju, deru se, viču na njih, pa čak i kažnjavaju nekim kaznama, a najčešća je kazna da idu u svoju sobu ( a soba bi trebala biti njihov kutak za učenje, igru, razonodu, a ne za kaznu ).

Roditelji su spremniji reagirati na loša ponašanja umjesto na dobra, a djeca su spremna svašta učiniti za malo pozornosti, što nas dovodi do začaranog kruga. Često se  roditelji nađu u situacijama gdje se rezultira stres i ljutnja, kao odbijanje hrane, plakanje, poteškoće sa spavanjem, nered ili buka. To su problemi koji se javljaju i s vremenom nestanu kod djece. Potrebno je pokušati što više ostati smiren, ne reagirati na trenutnu ljutnju, a dijete pokušati usmjeriti za ono što ima sklonost i sposobnost. Za ono što dijete uradi, odnosno izvrši svoju obvezu, nagradite ga, pohvalite ga, zagrlite ga, recite mu da je super odradilo taj zadatak, da ste ponosni, da ga volite.

Učite svoje dijete kako biti samostalno, jer samim tim dijete stvara sliku o sebi, o svom samopouzdanju, o tome koliko vrijedi.

Kako, vi kao roditelji možete pomoći svojoj djeci da se osjećaju voljeno, sigurno i vrijedno?

 • odvojite vrijeme koje ćete svakodnevno provoditi sa djecom
 • pohvalite djetetov trud, zalaganje, njegove talente i uspjehe
 • pažljivo birajte riječi
 • usmjeriti se na : Da i URADI, umjesto na NE i NEMOJ
 • održavajte svoj autoritet, ali mirno i dosljedno
 • budite dobar primjer…

Rezultat: imat ćete dijete koje zna donositi odluke, sigurno je u svoje sposobnosti, kreativno je i maštovito, uspješno surađuje sa vršnjacima, lako sklapa prijateljstva, veselo i puno energije, što lako može prenijeti i na drugu djecu i još puno, puno toga.

Zato dragi roditelji, pokušajte ostati smireni, dobri modeli i uzori svojoj djeci, uvrstitite što više pohvala, a što manje kazni i jednog dana će vam vaše dijete reći hvala!

Priredila: Magdalena Marić, magistra pedagogije

Objavljeno u Za roditelje | Označeno sa , , | Komentiraj

KAONIK BB

B U S O V A Č A

Tel. 030/736-058     Fax 030/736-055      E-mail: oskaonik@gmail.com

Datum: 3.1.2020.

OBAVIJEST

Pismeni ispit, kao dio natječajne procedure, održan je u prostorijama škole 3.1.2020. godine s početkom u 9.00 sati.

Od pozvana 3 kandidata, ispitu su pristupila 2  kandidata.

Rezultati pismenog ispita

 

Ime i prezime kandidata Pozicija na koju se prijavljuje Broj osvojenih bodova
1.      Martina Buzuk Učitelj prirode / biologije 11
2.      Magdalena Marić Pedagog 12

 Povjerenstvo za provedbu natječaja

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Obavijest o terminu pismenog ispita i intervjua

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

KAONIK BB

B U S O V A Č A

Tel. 030/736-058     Fax 030/736-055      E-mail: oskaonik@gmail.com

  Datum: 30.12.2019.

  OBAVIJEST

Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta u Osnovnoj školi “Kaonik”, objavljen 12.12.2019. godine izvršit će se u petak, 3.1.2020. godine u prostorijama OŠ “Kaonik” s početkom u 9.00 sati i to iz sljedećih oblasti:

ZA RADNO MJESTO UČITELJ PRIRODE/BIOLOGIJE: 

 1. Zakonski okvir djelovanja škole
 2. Pedagoška evidencija i dokumentacija
 3. Pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno-obrazovnog rada

ZA RADNO MJESTO PEDAGOG:

 1. Zakonski okvir djelovanja škole
 2. Poslovi planiranja i programiranja rada školskog pedagoga
 3. Pedagoška dokumentacija i evidencija

Pismeni ispit se sastoji od šest pitanja i traje 45 min.

Prilikom procjene pismenog ispita ocjenjuju se kvaliteta i kreativnost u izradi pismenog ispita odnosno sposobnost rješavanja zadanog konkretnog problema ili zadaće.

Svaki član Povjerenstva svako pitanje iz pismenog ispita može ocijeniti ocjenom od 0 do 2 boda, odnosno pismeni ispit može ocijeniti sa maksimalno 12 bodova.

Konačan broj bodova koje je kandidat ostvario na pismenom ispitnu dobiva se kao aritmetička sredina zbroja bodova svih članova Povjerenstva i on može biti maksimalno 12 bodova.

 Svi kandidati koji pristupaju pismenom ispitu dužni su, u svrhu identifikacije, predočiti osobnu iskaznicu.

NAPOMENA:

Intervju sa kandidatima bit će obavljen isti dan s početkom u 10.00 sati.

                                                                                            

                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Obavijest kandidatima koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja

 

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

KAONIK BB

B U S O V A Č A

Tel. 030/736-058     Fax 030/736-055      E-mail: oskaonik@gmail.com

Datum: 30.12.2019.

OBAVIJEST

kandidatima koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja

 

Pregledom dokumentacije pristigle po raspisanom natječaju za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ „Kaonik“, a koji je objavljen 12.12.2019.godine, obavještava se sljedeći kandidat:

 1. Aziza Fazlić

da nije na spisku kandidata među kojima se provodi izborni proces.

 

O b r a z l o ž e n j e

„Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole u Kantonu Središnja Bosna smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1 ) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja ( s 300 ECTS bodova )“ – Dopune nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole u KSB, Sl. novine KSB/SBK, 17/12.

Temeljem gore navedenog smatra se da prijava gore navedene kandidatkinje  nije potpuna kada je u pitanju stručna sprema tražena natječajem te stoga ista neće biti na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak.

U roku od tri dana od dana objave ove obavijesti, imate mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju te eventualno podnošenje prigovora povjerenstvu za provedbu natječaja.

 

                                                                                   Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, 72260 BUSOVAČA, Kaonik bb
IB: 4236113250001, Tel. 030/736-055, Fax. 030/736-055, E-mail: oskaonik@gmail.com WEB – stranica : www.oskaonik.ba
______________________________________________________________
Datum: 11.12.2019.
Broj: 01-04-459/19

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04) i članka 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( br: 03-01-228/19 od 24.7.2019.god.) , te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB/SBK za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta broj:03-34-3/19-418 od 1.10.2019.god. i broj:03-34-3/19-536 od 9.12.2019.godine, Osnovna škola„Kaonik“ objavljuje:

NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj tehničke kulture – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do povratka djelatnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2020.god.
2. Učitelj prirode/biologije – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 30.6.2020.
3. Pedagog – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 30.6.2020.

Opis poslova i radnih zadataka

Za radna mjesta pod brojem 1. i 2.
• planiraju gradivo za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi
( godišnje ),
• sastavljaju pismene priprave,
• izvode nastavu u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljaju ostale stručne poslove u svezi s ovim radom,
• rade na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
• prate učenje i vladanje učenika, pomažu im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispituju i ocjenjuju uspjeh učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
• surađuju s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
• brinu se za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
• vrše dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
• rade u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
• organiziraju i sudjeluju u izvođenju školskih priredbi,
• rade na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
• prate stručnu literaturu i pedagošku literaturu,
• obvezno vode svu potrebitu pedagošku dokumentaciju,
• rade i druge poslove utvrđene programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
• Učitelj voditelj razrednog odjela ( razrednik ) u okviru obveza razrednika obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

Za radno mjesto pod brojem 3.
Neposredni pedagoški rad
1. Rad s učenicima:
• savjetodavni rad,
• sudjelovanje u upisu učenika u I razred osnovne škole i formiranje odjela,
• suradnja s odjelnom zajednicom, vijećem učenika i učeničkim organizacijama,
• pomoć učenicima u organiziranju učenja i slobodnog vremena,
• rad s učenicima sa posebnim potrebama i delikventnim ponašanjem.
2. Suradnja s nastavnicima:
• upućivanje na suvremene oblike i metode rada,
• pomoć u planiranju i pripremanju za izvođenje nastave,
• upućivanje na suvremenu stručnu literaturu,
• praćenje oglednih sati,
• pomoć nastavnicima u suradnji s roditeljima.

3. Suradnja s roditeljima:
• savjetodavni rad,
• sudjelovanje u pripremi i realiziranju roditeljskih sastanaka,
• suradnja s Vijećem roditelja i Vijećem učenika.
4. Profesionalna orijentacija:
• rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima,
• suradnja sa školama, ustanovama i organizacijama.
5. Praćenje, analiziranje i unapređivanje odgojno – obrazovnog rada:
• analiza uspjeha u učenju i vladanju te predlaganje mjera za poboljšanje,
• analiza nastave ( stanje, problemi, uspješnost ),
• pomoć i sudjelovanje u uvođenju suvremenih oblika i metoda rada u nastavi.
6. Istraživanje u praksi pedagoga
7. Poslovi planiranja i programiranja:
• sudjelovanje u programiranju rada škole i planiranju strategije razvitka škole,
• priprema tema za odjeljenske zajednice i roditeljske sastanke,
• suradnja u izradi programa rada stručnih vijeća,
• izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga,
• suradnja u izradi programa rada izvannastavnih aktivnosti učeničkih organizacija,
• pomoć i sudjelovanje u izradi planova i programa rada odjelne zajednice,
• suradnja s ravnateljem, tajnikom i knjižničarom.
8. Vođenje pedagoške dokumentacije u funkciji pedagoga:
• zabilješke o savjetodavnom radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima,
• korištenje odjelnih knjiga radi prikupljanja podataka i praćenje savjetodavnog rada s učenicima i roditeljima.
Ostali poslovi:
• rad u stručnim tijelima,
• suradnja s lokalnom zajednicom i izvanškolskim instutucijama i ustanovama,
• sudjelovanje i pomoć u odgojno – obrazovnim projektima,
• rad sa vježbanicima i pedagoško – psihološka praksa studenata pedagoških fakulteta.
Priprema za rad i stručno usavršavanje

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Za pozicije 1. i 2. – OŠ „Kaonik“
Za poziciju 3. – OŠ „Kaonik“ i PŠ Bare.
Radno vrijeme utvrđuje se rasporedom sati ( za pozicije 1. i 2. )
Radno vrijeme pedagoga škole je od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana.

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH ( Sl. novine FBiH, 26/16 ), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka.

Prednost pri zapošljavanju

1. Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta
( tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno ) ostvaren u školama u KSB ( čl.8 stavak (3) Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB ).
2. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

Obvezna dokumentacija

– Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži : ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili EMIS-web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije,
– Životopis
– Izvadak iz matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu
– Diploma o završenom fakultetu – VSS stupanj stručne spreme ili 300 ECTS bodova odgovarajuće struke.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:
– Rješenje ili potvrdu o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu u kojoj su iskazani sati koje radnik obavlja u školi u KSB i sati koji nedostaju za punu nastavnu normu,
– Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme ( dokaz iz PIO/MIO ).
Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj natječaj obavezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.
Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 8. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intrevjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.
Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Način obavještavanja kandidata

Obavijesti koje će biti objavljene na www.oskaonik.ba :
– Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna sa obrazloženjem,
– Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,
– Obavijest o rezultatima pismenog ispita – najkasnije 4 sata nakon završetka ispita.
Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Odlukom o prijemu i Listom uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole isključivo poštom u roku od osam dana od dana donošenja Odluke.

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Način i rok prijave na natječaj

Prijava na natječaj podnosi se Povjerenstvu za provedbu natječaja putem pošte na adresu škole u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA NATJEČAJ”.
Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.
Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja – Ivan Križanović, predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja ( ivankrizanovic@gmail.com ).

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Ada programerka

„Poezija se može naći u svemu, u pogledu mačke, u perju vrapca ili matematičkim računima.“
Ne vjerujete? Ako netko to zna, to je Ada Lovelace – prva programerka.

Pogledajte video-strip o Adi

Ada je rođena u Londonu, 10. prosinca 1815. godine. Njen otac bio je pjesnik George Gordon Byron, a majka Anne Isabella Milbanke, matematičarka. Roditelji su joj se razveli dok je bila još beba. Adu je odgajala majka, koja je na nju prenijela ljubav prema matematici i znanosti.
Kao djevojčica, Ada je maštala o letenju, proučavala ptice i pravila nacrte strojeva za letenje.

Sa 18 godina Ada je upoznala znanstvenika i izumitelja Charlesa Babbage-a. Tom prilikom Charles joj je predstavio svoj izum – mehanički stroj za računanje, koji je Adu posebno zainteresirao. Budući da su oboje voljeli matematiku, Ada i Charles su postali dobri prijatelji.


Mehanički stroj za računanje – daleki predak današnjeg kalkulatora

Charles je nastavio raditi na razvoju stroja za računanje, te je osmislio novi, poboljšani model na parni pogon i sa bušenim karticama za unos podataka, koji je nazvao Analitički stroj. Iz nacrta Analitičkog stroja, Ada je prva predvidjela važnost koju će u budućnosti imati računala. Ovaj stroj bio je daleki predak današnjih računala.

Za Analitički stroj Ada je 1843. godine napisala algoritam – prvi računalni program. Stoga se Ada smatra prvom računalnom programerkom u povijesti.

Ada je Charles-u željela pomoći da izradi Analitički stroj tako što će prikupljati novac za njegovu izradu, ali ju je Charles odbio i Analitički stroj nikada nije izrađen.
Na žalost, Ada nije doživjela priznanje za svoj znanstveni rad. Umrla je u Londonu, 27. studenog 1852. godine, te je sljedećih stotinu godina bila potpuno zaboravljena.
Sa razvojem informatike i računala, Adin znanstveni rad ponovno je otkriven, a ona postaje sve popularnija.

Godine 2009. utemeljen je dan Ade Lovelace, koji se obilježava u listopadu (ove godine 8. listopada) i slavi postignuća žena u znanosti, tehnologiji, inžinjerstvu i matematici. Također, u njenu čast nazvan je programski jezik – Ada, koji danas koristi i Američka svemirska agencija – NASA.

 

Temu iz predmeta Informatika priredile:  Lorena Vukadinović i Morena Vujica, učenice VI. razreda

Objavljeno u Za učenike | Komentiraj

Spisak udžbenika za 2019./2020. godinu

Kliknite na poveznicu i preuzmite spisak udžbenika za 2019./2020. godinu: Spisak udžbenika za 2019. – 2020. god.-novo

Objavljeno u Obavijesti | Označeno sa | Komentiraj

Obavijest o upisu u prvi razred

Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Izrada prirodnih sapuna

Prirodni sapuni su ručno rađeni sapuni, koji ne sadrže umjetne boje, parfeme, konzervanse i druge industrijske aditive štetne za našu kožu.

Ručno rađeni prirodni sapuni sadrže hranjive sastojke i eterična ulja, djeluju blagotvorno na kožu, reguliraju pH kože, čiste je i njeguju.

Recept

– 0,68 l destilirane vode

– 236,5 gr NaOH

– 905 gr maslinovog ulja

– 565 gr kokosovog ulja

– 340 gr palminog ulja

– 20 gr eteričnog ulja lavande

Koraci

Važno: Koristiti zaštitne rukavice i  masku!

1. Dodati NaOH u vodu, miješati dok se ne rastopi, zatim otopinu ohladiti do 27°C.

2. Ulja zagrijati do 27°C.

3. Polagano uliti otopinu sode u ulja i miješati štapnim mikserom.

4. Dodati eterično ulje lavande, miješati 20-30 sekundi i uliti u kalupe.

Kako je tekao postupak izrade sapuna na predmetu Kemija, možete pogledati na našoj Facebook stranici.

Objavljeno u Za učenike | Komentiraj

Vulkan

Vulkan je mjesto ili pukotina u Zemljinoj kori kroz koju na površinu Zemlje izbija usijana masa rastopljenih stijena – magma. Vulkan ima oblik kupe, na čijem vrhu je krater, koji je kanalom povezan sa magmatskim ognjištem u unutrašnjosti Zemlje. Iz vulkana povremeno ili stalno izbijaju vreli plinovi, vodena para, magma i pepeo. Iznenadno i burno izbacivanje magme, pepela i plinova naziva se erupcija. Kada magma izbije na površinu, naziva se lava. Gusta lava se nagomilava oko kratera, dok se tečna lava razlijeva preko kupe, stvarajući tako potoke lave i vulkanske platoe. Temperatura magme iznosi 650°C do 1.300°C, a može doseći i do 1.600°C., dok je temperatura lave između 700°C i 1.200°C. Kada se ohladi, lava se stvrdne i stvara planine.

Na planeti Zemlji ima više od 500 aktivnih vulkana, a najveći broj ih se nalazi na području tzv. tihooceanskog vatrenog prstena.
Najviši vulkan na Zemlji je Mauna Kea u američkoj saveznoj državi Havaji. Njegova ukupna visina iznosi 10.200 m, od čega se 6.000 m nalazi ispod mora.

Riječ “vulkan” potječe od istoimenog rimskog boga vatre. Znanost koja se bavi proučavanjem vulkana, zove se vulkanologija.

(Simulacija vulkana na predmetu Zemljopis)

 
 
Objavljeno u Za učenike | Komentiraj

27. siječanj – Dan sjećanja na holokaust

Dan sjećanja na
holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti međunarodni je dan kojim se
želi podsjetiti na sve žrtve nacističkih režima tijekom Drugog svjetskog rata.

Ovaj se Dan obilježava diljem cijele Europe, a u najvećem broju europskih zemalja za datum obilježavanja izabran je 27. siječanj. Na taj je dan 1945. godine Crvena armija oslobodila 7.500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti u koncentracijskom logoru Auschwitz u Oświęcimu u Poljskoj.

Dan sjećanja na Holokaust i sve žrtve nacističkih režima tijekom Drugog svjetskog rata obilježava se diljem Europe s posebnim naglaskom na obrazovanje  mladih generacija.

(Sadržaj objave i pano u školi učenici pripremili na predmetu Vjeronauk)

Objavljeno u Za učenike | Komentiraj