Popis kandidata koji mogu pristupiti testiranju

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

POPIS KANDIDATA KOJI MOGU PRISTUPITI TESTIRANJU

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./21.godini, objavljenog dana 7.10.2020. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, obavještava kandidate da će se testiranje obaviti u četvrtak, 22.10.2020.godine s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo poništava svoju odluku kojom se kandidati koji su jedini prijavljeni na pojedina radna mjesta oslobađaju testiranja. Razlog poništenja odluke je saznanje da svi prijavljeni kandidati, koji zadovoljavaju uvjete natječaja, moraju proći svu natječajnu proceduru. Stoga, da bi svi kandidati imali vremena da se pripreme, testiranje se zakazuje za četvrtak, 22.10.2020.godine.

 

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju:

R.br. Ime i prezime kandidata Pozicija za koju se prijavljuje
1.        Monika Kovač Učitelj razredne nastave
2.        Magdalena Pranjković Učitelj hrvatskog jezika
3.        Ivan Volić Učitelj hrvatskog jezika
4.        Slađana Vidak Učitelj hrvatskog jezika
5.        Martina Halilović Učitelj hrvatskog jezika
6.        Marin Bošnjak Učitelj hrvatskog jezika
7.        Slaven Čović Učitelj glazbene kulture
8.        Marina Šušnja Učitelj informatike
9.        Martina Buzuk Učitelj prirode / biologije
10.    Tanja Marković Učitelj tehničke kulture
11.    Magdalena Marić Pedagog škole
12.    Sanja Križanović Tajnik škole
13.    Marko Grubešić Tajnik škole
14.    Armin Bašić Tajnik škole

 

Kaonik, 19.10.2020.

                                              
   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Olivera Bokunović – član
 3. Jelena Laštro – član
Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Obavijest kandidatima koji mogu pristupiti testiranju

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

POPIS KANDIDATA KOJI MOGU PRISTUPITI TESTIRANJU

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./21.godini, objavljenog dana 7.10.2020. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, je izvršilo pregled pristiglih ponuda i donijelo sljedeće zaključke:

 1. Na natječaj se prijavilo ukupno 14 kandidata. Za poziciju broj 4. ( učitelj engleskog jezika ) nema niti jedan prijavljeni kandidat.

Sve pristigle ponude su blagovremene i potpune i svi kandidati zadovoljavaju uvjete tražene natječajem.

 1. Kandidati koji mogu pristupiti testiranju zakazanom za 20.10.2020.godine s početkom u 12.00 sati:
R.br. Ime i prezime kandidata Pozicija za koju se prijavljuje
1.        Magdalena Pranjković Učitelj hrvatskog jezika
2.        Ivan Volić Učitelj hrvatskog jezika
3.        Slađana Vidak Učitelj hrvatskog jezika
4.        Martina Halilović Učitelj hrvatskog jezika
5.        Marin Bošnjak Učitelj hrvatskog jezika
6.        Sanja Križanović Tajnik škole
7.        Marko Grubešić Tajnik škole
8.        Armin Bašić Tajnik škole

 

 1. Kandidati koji su se prijavili na druge pozicije oslobađaju se testiranja iz sljedećih razloga:
 2. Na sve pozicije tražene natječajem izuzev učitelja hrvatskog jezika i tajnika škole, prijavio se samo po jedan kandidat ( osim za poziciju broj 4 ).
 3. Prijavljeni kandidati su blagovremeno podnijeli prijave, prijave su potpune i zadovoljeni su svi uvjeti traženi natječajem.

Kandidati koji se oslobađaju testiranja bit će automatski uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

 

Kaonik, 16.10.2020.

                                             
   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Olivera Bokunović – član
 3. Jelena Laštro – član
Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj

 

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2020./21.GODINI

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./21.godini, objavljenog dana 7.10.2020. godine na web stranicama škole i Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, obaviještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju, kako će se testiranje (pismeni dio i intervju) održati dana 20.10.2020. godine u prostorijama Osnovne škole „Kaonik“, Kaonik bb, Busovača.

Pismeni ispit – 12.00

Intervju – iza 14.00 h – u dogovoru sa kandidatima

Razlog istovremenog održavanja pismenog ispita i intervjua je nužnost smanjenja frekvencije ulaska „trećih“ osoba u prostorije škole u cilju zaštite zdravlja učenika i ostalih uposlenika škole.

Lista kandidata koji mogu pristupiti testiranju te razgovoru bit će objavljena na web stranici Škole nekoliko dana prije dana testiranja. Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na  javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

 

 1. Pismeni ispit
 2. Intervju

 

Ispitne oblasti za pismeni ispit:

ZA NASTAVNO OSOBLJE I PEDAGOGA ŠKOLE

a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04 )

b) Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole ( Sl. novine KSB/SBK, 8/05 )

c) Pedagoško – metodičko – didatkički oblici odgojno – obrazovnog rada

 

ZA TAJNIKA ŠKOLE

a) Zakon o osnovnom školstvu , Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04 )

b) Zakon o radu FBiH ( Sl. novine FBiH,26/16 i 89/18)

c) Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u KSB ( Sl. novine KSB, 9/20 )

 

Pismeni ispit sastoji se od šest pitanja ( po dva pitanja iz svake ispitne oblasti ), a kojima se provjerava poznavanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, a koja se koncipiraju u skladu sa opisima i popisima poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakonom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta.

Vrijeme koje kandidat ima za izradu pismenog ispita je 45 minuta.

Svaki član Povjerenstva svako pitanje iz pismenog ispita može ocijeniti ocjenom od 0 do 2 boda, odnosno pismeni ispit može ocijeniti sa maksimalno 12 bodova.

Konačan broj bodova koje je kandidat ostvario na pismenom ispitnu dobiva se kao aritmetička sredina zbroja bodova svih članova Povjerenstva i on može biti maksimalno 12 bodova.

 

Razgovor (intervju) s kandidatima se provodi s ciljem procjene općih osobina kandidata, vještine komuniciranja, fleksibilnosti u prihvaćanju drugačijih mišljenja, sposobnosti iznalaženja rješenja, interesa, profesionalnih ciljeva, stavova i motivacije kandidata za rad u školi, informiranosti, kao i dodatnih znanja i vještina, na osnovu čega se kandidati ocjenjuju.

Vrijeme trajanja intervjua po kandidatu je maksimalno 20 minuta.

Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja. 

 

Uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji je na testiranju osvojio najmanje 60% ukupnih bodova ( minimalno 13.2 boda ).

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo da popune Epidemiološki upitnik za treće osobe koje moraju ući u prostorije ustanove. Potrebno je da svi kandidati poštuju propisane mjere zaštite ( da nose zaštitnu masku, dezinficiraju obuću i ruke, drže distancu i ne kreću se po školi više nego što je to nužno ).

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 

 

Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će sačiniti Listu uspješnih kandidata koja sadrži za svakog kandidata broj bodova ostvaren na pismenom ispitu i broj bodova ostvaren na intervjuu, kao i ukupan broj bodova.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže Listu uspješnih kandidata. Ravnateljica predlaže kandidata s liste uspješnih kandidata, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Školski odbor.

                                                 
   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Ivan Križanović – predsjednik
 2. Olivera Bokunović – član
 3. Jelena Laštro – član
Objavljeno u Obavijesti | Komentiraj

5. razred – A song: One, big, happy family

Objavljeno u Engleski jezik | Komentiraj

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, 72260 BUSOVAČA, Kaonik bb

IB: 4236113250001, Tel. 030/736-058, Fax. 030/736-055, E-mail: oskaonik@gmail.com   Web stranica: www.oskaonik.ba

 

Datum: 6.10.2020.

Broj: 01-04-307/20

 

Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB ( Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( br: 03-01-228/19 od 24.7.2019.god.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kaonik“ ( 03-04-238/20 od 20.8.2020. ) ,Pravilnika o kriterijima i proceduri za proglašenje tehnološkog viška i smanjenje nastavne norme u OŠ „Kaonik“ ( broj:03-04-239/20 od 20.8.2020. ),  te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK broj: 03-30-3/20 od 25.8.2020.god. i 03-30-3/20-191 od 5.10.2020.god. , Osnovna škola„Kaonik“ objavljuje:

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Učitelj razredne  nastave – 1 izvršitelj – puna norma –  na određeno vrijeme – do 30.6.2021.god.
 2. Učitelj hrvatskog jezika – 1 izvršitelj – puna norma – na neodređeno vrijeme
 3. Učitelj glazbene kulture  – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2021.god.
 4. Učitelj engleskog jezika – 2 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2021.god.
 5. Učitelj informatike –  4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do 30.6.2021.god.
 6. Učitelj prirode/biologije– 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 27.1.2021.god.
 7. Učitelj tehničke kulture – 4 sata tjedno – na određeno vrijeme – do povratka djelatnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2021.god.
 8. Pedagog – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme – na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do 15.1.2021.god.
 9. Tajnik – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme – na neodređeno vrijeme

 

 

Opis poslova i radnih zadataka

Za radna mjesta od 1. do 7.

 • planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi ( godišnje ),
 • sastavljanje pismenih  priprava,
 • izvođenje nastave u okviru svoje struke na osnovu Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi s ovim radom,
 • rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole,
 • praćenje učenja i vladanja učenika, pružanje pomoći u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika, ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha  učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju,
 • suradnja s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom,
 • briga  za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje,
 • vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu,
 • rad u stručnim tijelima škole, tijelima upravljanja i drugim tijelima škole,
 • organiziranje  i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi,
 • rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju,
 • praćenje stručne i pedagoške literature,
 • obvezno vođenje sve potrebite pedagoške dokumentacije,
 • rad i na drugim poslovima utvrđenim programom rada škole i po nalogu ravnatelja.
 • Učitelj – voditelj razrednog odjela ( razrednik ), u okviru obveza razrednika, obavlja poslove utvrđene Statutom škole.

Za radno mjesto broj 8.

 Neposredni pedagoški rad

 1. Rad s učenicima:
 • savjetodavni rad,
 • sudjelovanje u upisu učenika u I razred osnovne škole i formiranje odjela,
 • suradnja s odjelnom zajednicom, vijećem učenika i učeničkim organizacijama,
 • pomoć učenicima u organiziranju učenja i slobodnog vremena,
 • rad s učenicima sa posebnim potrebama i delikventnim ponašanjem.
 1. Suradnja s nastavnicima:
 • upućivanje na suvremene oblike i metode rada,
 • pomoć u planiranju i pripremanju za izvođenje nastave,
 • upućivanje na suvremenu stručnu literaturu,
 • praćenje oglednih sati,
 • pomoć nastavnicima u suradnji s roditeljima.
 1. Suradnja s roditeljima:
 • savjetodavni rad,
 • sudjelovanje u pripremi i realiziranju roditeljskih sastanaka,
 • suradnja s Vijećem roditelja i Vijećem učenika.
 1. Profesionalna orijentacija:
 • rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima,
 • suradnja sa školama, ustanovama i organizacijama.
 1. Praćenje, analiziranje i unapređivanje odgojno – obrazovnog rada:
 • analiza uspjeha u učenju i vladanju te predlaganje mjera za poboljšanje,
 • analiza nastave ( stanje, problemi, uspješnost ),
 • pomoć i sudjelovanje u uvođenju suvremenih oblika i metoda rada u nastavi.
 1. Istraživanje u praksi pedagoga
 2. Poslovi planiranja i programiranja:
 • sudjelovanje u programiranju rada škole i planiranju strategije razvitka škole,
 • priprema tema za odjeljenske zajednice i roditeljske sastanke,
 • suradnja u izradi programa rada stručnih vijeća,
 • izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga,
 • suradnja u izradi programa rada izvannastavnih aktivnosti učeničkih organizacija,
 • pomoć i sudjelovanje u izradi planova i programa rada odjelne zajednice,
 • suradnja s ravnateljem, tajnikom i knjižničarom.
 1. Vođenje pedagoške dokumentacije u funkciji pedagoga:
 • zabilješke o savjetodavnom radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima,
 • korištenje odjelnih knjiga radi prikupljanja podataka i praćenje savjetodavnog rada s učenicima i roditeljima.

Ostali poslovi:

 • rad u stručnim tijelima,
 • suradnja s lokalnom zajednicom i izvanškolskim instutucijama i ustanovama,
 • sudjelovanje i pomoć u odgojno – obrazovnim projektima,
 • rad sa vježbanicima i pedagoško – psihološka praksa studenata pedagoških fakulteta.

Priprema za rad i stručno usavršavanje

Za radno mjesto broj 9.

 Tajnik škole u okviru 40 – satnog radnog tjedna obavlja radne zadaće iz domene administrativno-pravnih te financijsko-računovodstvenih poslova ( iz razloga što škola zbog malog broja odjela nema pravo na radno mjesto administrativni djelatnik ):

 • sudjelovanje u koncipiranju i izradi programa rada, izvješća, informacija, analiza, statističkih podataka škole i njihovo uvođenje u informatički program škole, suradnja s ravnateljem škole, pedagogom, knjižničarom, nastavnicima i učenicima te lokalnom zajednicom,
 • praćenje i realiziranje programa rada, praćenje propisa na području osnovnog školstva i odgoja i zakonskih propisa radi primjene i dogradnje normativnih akata škole,
 • prijava i odjava djelatnika, evidencija o radnom vremenu, vođenje evidencije o učenicima koji dolaze iz drugih škola ( prijevodnica i izvješća, izdavanje potvrdnica i uvjerenja, preslika svjedodžbi, upis učenika u prve razrede ,evidencija i dokumentacija o učenicima koji se koriste prijevozom ),
 • skrbljenje o općim uvjetima za nesmetan rad škole ( osvjetljenje, grijanje, popravke, održavanje i sl. )
 • organiziranje rada i nadzor nad radom tehničkog i pomoćnog osoblja škole te obavljanje drugih stručnih propisa po nalogu ravnatelja škole i tijela upravljanja škole,
 • poslovi organiziranja zdravstvene zaštite i osiguranja učenika i zaposlenih u školi,
 • obavljanje  poslova ažuriranja i čuvanja pismohrana i ostale dokumentacije škole,
 • sudjelovanje kod izrade financijskog plana i praćenje njegove realizacije,
 • izrada polugodišnjeg  i završnog obračuna,
 • izrada analize poslovanja i obrazaca za statistička istraživanja ,
 • obavljanje  svih financijskih poslova,
 • praćenje propisa u okviru računovodstveno-financijskog poslovanja ,
 • priprema izvješća o financijskom poslovanju škole za tijela upravljanja, Ministarstvo i Vladu KSB,
 • izrada mjesečnih  izvješća o poslovanju škole,
 • obračun plaća,
 • zavođenje i kontrola ulaznih računa
 • vođenje evidencije  ulaznih i izlaznih računa,
 • obračun amortizacije i revalorizacije nabavljenih osnovnih sredstava,
 • sravnjavanja stanja nakon izvršenog godišnjeg popisa, odnosno inventure,
 • knjiženje po analitici,
 • uplate i isplate preko blagajne,
 • vođenje  blagajničkog dnevnika,
 • pisanje virmanskih  naloga za plaće,
 • obavljanje  i ostalih poslova vezanih  za blagajničke poslove, sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
 • vršenje obračuna i isplate vanjskim suradnicima, uz svu potrebitu dokumentaciju,
 • izrada obrazaca M-4, te izdavanje potvrde o plaći i vremenu staža osiguranja za uposlenike,
 • vođenje  sve  potrebite dokumentacije za prijavu poreza uposlenika i suradnja s Poreznom upravom u obavljanju poslova,
 • obavljanje  i svih drugih poslova po nalogu ravnatelja , odnosno poslova koji su po prirodi posla poslovi financijskog djelatnika.

Nastavi čitati

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentiraj

Uvodni sat (IX razred), ponedjeljak, 7. 9. 2020.

SRDAČAN POZDRAV SVIM UČENICIMA NA POČETKU NOVE ŠKOLSKE GODINE

Za pohađanje fizike u ovoj školskoj godini dobit će te besplatne udžbenike. Osim udžbenika, vi morate imati nove računske bilježnice. Zašto moraju biti računske? Kao što znate, u fizici se mnogo koristi matematika. Prije nego što budete učili novo gradivo, ponoviti i utvrditi ćemo najvažnije gradivo iz VIII razreda. Tu spadaju nastavne jedinke: rad, snaga i energija. Pomoću prošlogodišnjeg udžbenika i zabilješki iz bilježnice dobro ponoviti navedene nastavne jedinke. Ništa ne morate pisati niti slati, nego samo da budete spremni za naredni sat fizike u školi kada ćemo sve navedeno zajednički utvrditi. Sva pitanja koja imate možete ih postaviti na sljedećem satu fizike u školi. Do tada pripremite se pažljivo ponavljajući zadano gradivo i kupite računske bilježnice koje morate imati na narednom satu fizike u školi. Lp.

Objavljeno u Fizika | Komentiraj

Uvodni sat (VIII razred), ponedjeljak, 7. 9. 2020.

SRDAČAN POZDRAV SVIM UČENICIMA NA POČETKU NOVE ŠKOLSKE GODINE

U ovoj školskoj godini imat će te nove predmete. Jedan od tih predmeta je fizika. Za pohađanje ovog predmeta dobit će te besplatne udžbenike. Osim udžbenika, vi morate imati nove računske bilježnice. Zašto moraju biti računske? Zato što se u fizici mnogo koristi matematika. Kada dobijete udžbenike pažljivo nekoliko puta pročitajte sadržaje na stranicama od 1 do 4. Ništa ne morate pisati niti slati, nego samo da budete spremni za naredni sat fizike u školi. Sva pitanja koja imate možete ih postaviti na sljedećem satu fizike u školi. Do tada pripremite se čitajući pažljivo zadano gradivo i kupite računske bilježnice koje morate imati na narednom satu fizike u školi. Lp.

Objavljeno u Fizika | Komentiraj

Vidimo se na jesen ;-)

Dragi naši učenici, radujemo vam se u novoj školskoj godini!

Objavljeno u Događanja | Komentiraj

Povijest 7, Sistematizacija gradiva i zaključivanje ocjena

Dragi učenici stigli smo do kraja još jedne nastavne godine. Nadam se da vam je bilo zanimljivo gradivo i da ste nešto novo naučili. Godinu smo započeli s Bizantskim i Franačkim Carstvom. Učili smo o feudalizmu i životu u srednjovjekovnom društvu. Govorili smo i o Hrvatskoj u ranom srednjem vijeku, porastu pučanstva i razvoju srednjovjekovnih gradova. Naučili smo nešto novo o razvoju i širenju islama i križarskim ratovima koji su vođeni s ciljem da se oslobodi Sveta zemlja. Dotaknuli smo se i hrvatske povijesti za vrijeme Arpadovića i Anžuvinaca. Učili smo  i  o srednjovjekovnoj Bosni i Humu i njihovom padu pod osmanlijsku vlast. Obradili smo velika geografska otkrića, Osmanlijsko Carstvo i sve važnije bitke koje su vođene protiv Osmanlija. Godinu smo završili  nastavnom cjelinom Hrvatska u ranom novom vijeku i poznatom Zrinsko-frankapanskom urotom. Bilo mi je ugodno i lijepo s vama tijekom godine. Lijepo se odmorite tijekom raspusta, pa se vidimo iduću školsku godinu, nadam se u školskim klupama, a ne preko online nastave.  Zaključne ocjene objaviti ću u viber grupi.

Lijep pozdrav!

Bernard Lovrić.

Objavljeno u Povijest | Komentiraj

Priroda 7. razred 19.06.

Dobar dan!

Danas nam je zadnji sat biologije i zaključivanje ocjena. Zaključne ocjene ću vam poslati u Google učionicu.

Objavljeno u Biologija | Komentiraj

8. razred,19.6. petak– Završni sat/The final marks

Dragi učenici, ovo nam je završni sat. Tijekom dana ću vam našu Viber grupu proslijediti zaključne ocjene iz engleskog jezika. Vidimo se naredne školske godine. Uživajte i odmorite se za vrijeme raspusta.

Vaš nastavnik Ivan.

Objavljeno u Engleski jezik | Komentiraj

Glazbena kultura V.razred 19.6.2020

Zaključivanje ocjena.

Objavljeno u Karolina Radošević | Komentiraj

Likovna kultura V.razred 19.6.2020.

Zaključivanje ocjena.

Objavljeno u Karolina Radošević | Komentiraj

Priroda i društvo V. razred 19.6.2020.

Zaključivanje ocjena.

Objavljeno u Karolina Radošević | Komentiraj

Drugi i četvrti razred, 18.6.2020.

Dragi moji učenici.

Došli smo do kraja nastavne godine koju ćemo pamtiti po mnogo čemu. Bilo je ovo vrijeme puno izazova i želim vas pohvaliti za suradnju tijekom nastave na daljinu. Nije bilo lako ni vama, a ni meni. Ali bez obzira na sve uspješno smo završili i došli do kraja. Nadam se da ste uspjeli usvojiti nešto novo, a ono što niste usvojili radit ćemo u sljedećoj školskoj godini.

Ocjene su zaključene i bit će vam napisane u grupu.

Hvala vam na suradnji tijekom ove školske godine. Vaša učiteljica.

Objavljeno u Biljana Jerkić | Komentiraj

Informatika 5.r., 18. i 19.6.-Bare i Kaonik

Informatika 5.r., 18.6.-19.6.-Bare i Kaonik

Objavljeno u Informatika | Komentiraj

Informatika 8.r., 18.6.-četvrtak

Informatika 8.r., 18.6.-četvrtak

Objavljeno u Informatika | Komentiraj

Priroda i društvo V. razred 18.6.2020.

Ponavljanje gradiva petog razreda.Pogledajte link.

Objavljeno u Karolina Radošević | Komentiraj

TZK V. razred 18.6.2020.

Zaključivanje ocjena.

Objavljeno u Karolina Radošević | Komentiraj

Glazbena kultura V. razred 18.6.2020.

Ponavljanje gradiva petog razreda.

Objavljeno u Karolina Radošević | Komentiraj